Du er her

Veginvesteringer i Vest-Finnmark har størst nytte for godstransporten

Nytten av investeringer i veginfrastruktur i Vest-Finnmark er først og fremst knyttet til å øke framføringssikkerheten og påliteligheten for godstransport. Potensialet for regionforstørring er mindre siden avstanden mellom tettstedene er så stor at pendling er vanskelig.

Potensialet for pendling i Vest-Finnmark er begrenset.

I Vest-Finnmark bor og arbeider befolkningen i hovedsak i samme tettsted og avstanden mellom tettstedene er betydelig. Dette gjør at potensialet for pendling er begrenset og dermed også potensialet for regionforstørring.

Når regionforstørring ikke er målet, blir de viktigste tiltakene de tiltakene som bidrar til å gjøre de eksisterende regionene mer attraktive for arbeidstakere og næringsliv. Da er det særlig tiltak som øker framføringssikkerheten og påliteligheten i godstransportene som er sentralt.

På kort sikt er de viktigste tiltakene for Vest-Finnmark å bedre vintervedlikeholdet av hovedvegene, for å redusere antall stenginger, samt å utbedre kritiske strekninger på hovedvegnettet. Eksempler på dette er kritiske punkter på strekningen E6 Alta-Skaidi og Rv94 Skaidi-Hammerfest.

En stor andel av virksomhetene i Vest-Finnmark opererer lokalt. Samtidig er de viktigste knutepunktene for omlasting av gods som ikke går direkte til destinasjonen, utenfor fylket. Dette gjør at næringslivet er sårbart for stenginger av Rv93 over Kautokeino og E6 vest for Alta.

For persontransport ut av fylket er tilgang på flyplass i nærområdet viktig. Hurtigruta er særlig viktig for øykommunene.

Rapport:
Investeringer i infrastruktur – muligheter for Vest-Finnmark. TØI rapport 1416/2015. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Eivind Farstad, Frants Gundersen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger