Du er her

Samarbeidsprosjekt INNOMET

Innovativ metodikk for besøksforvaltning i regionalt plan- og utviklingsarbeid

Hvordan utvikle fritidsbolig-områder og utvidelse av reiselivsanlegg, og samtidig sikre økologiske funksjonsområder for dyreliv, naturverdier og viktige friluftsområder?

Forskningsprosjektet INNOMET skal produsere verktøy for å sikre både utbyging og naturvern.

Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035 åpner for en fordobling av antall fritidsboliger og en utvidelse av reiselivsanlegg, samtidig som den setter rammer for å sikre økologiske funksjonsområder for dyreliv (deriblant villrein), naturverdier og viktige friluftsområder.

For å kunne implementere planen på en forsvarlig måte og unngå voksesmerter som andre destinasjoner har opplevd, ønsker kommunale forvaltningsmyndigheter i området, sammen med Viken fylkeskommune, å implementere et besøksforvaltningsperspektiv som tilrettelegger for en bærekraftig utvikling av regionen og som tar hensyn til behov fra natur og dyreliv, lokal befolkning, og besøkende.

Om prosjektet

I Norge er det relativ lite erfaring med besøksforvaltning, og dette prosjektet ønsker derfor å utvikle og teste en metodikk som kan bistå forvaltningsmyndigheter i å etablere et besøksforvaltningsperspektiv i regionalt og lokalt plan- og utviklingsarbeid.

Hovedmål med prosjektet er:

  • Produsere praktisk anvendbare kunnskap og brukervennlige og robuste verktøy som kommuner trenger for å utnytte potensialet som utvidelse av byggeareal tilbyr innenfor økologiske, sosiokulturelle og økonomiske tålegrenser, og
  • Utvikle og evaluere etablering av en besøksforvaltningsmetodikk i lokalt og regionalt plan- og utviklingsarbeid.

Prosjektet er strukturert i fire arbeidspakker med følgende delmål:

  • Foreslå tiltak for å kanalisere ulike type brukere av naturområder under ulike scenarier
  • Produsere nøkkeltall for å estimere potensial for utvidelse av tjenestetilbud ved å se på fastboende, hyttebefolkning, andre overnattingsgjester og dagsbesøkende under ett
  • Estimere økonomisk (inkl. sysselsetting), sosiale og kulturelle verdier som potensielt skapes og forringes som følge av planlagt arealutbygning; og
  • Levere en metodikk og veileder som kommuner kan bruke for å integrere et besøksforvaltningsperspektiv i planarbeid og -prosesser.

INNOMET er et samarbeidsprosjekt som løper til mars 2024.

Prosjektet finansieres av Regional Forskningsfond Viken, eies av Krødsherad kommune og ledes av Transportøkonomisk institutt.

Ytterligere samarbeidspartnere er Norsk institutt for Naturforskning (NINA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Flå Vekst SA, Nesbyen kommune, Nore og Uvdal kommune, Sigdal kommune og Viken fylkeskommune.

Kontaktperson

Iratxe Landa-Mata

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger