Forskningsprosjekt:

CreaTur

Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet: En potensialanalyse for besøkssektoren og kreative næringer.

Formålet med dette prosjektet CreaTur er å analysere drivkreftene som fremmer og hemmer for digitalisert videreforedling og formidling av delingsøkonomi-baserte produkter fra virksomheter i Innlandet, og å utvikle eksperimenter og teste nye tjenester for slik videreforedling og formidling. På grunnlag av dette utformes anbefalinger til myndigheter og næringsliv.

I prosjektet søkes det deltakere til en pågående spørreundersøkelse.

Delta på undersøkelsen HER

Økt digitalisering og delingsvirksomhet kan skape nye markeder og bedre ressursutnyttelse som leder til omstilling og ny vekst. Prosjektet foreslår ulike tiltakspakker som kan gi et bedre kunnskapsgrunnlag for myndigheter og næringsliv til å utnytte de mulighetene som delingsøkonomien gir i viktige sektorer i Innlandet.

Det er nødvending å kartlegge hvordan type og omfang av delingsøkonomien påvirker besøkssektoren og kreative næringer i Innlandet:

 • Hvilke makro- og mikro-drivkrefter er mest fremtredende
 • Hvilke teknologiske drivkrefter virker inn
 • Hvordan påvirker sosiale faktorer markedet og konkurransen i besøkssektoren lokalt

Det gir et bedre teoretisk og empirisk grunnlag for å forutse mulige utviklingstrekk i:

 • Etterspørselsutvikling
 • Endrede markedsposisjoner på viktige konkurransearenaer
 • Endrede bruksmønstre og adopsjon
 • Endrede krav til produkt- og tjeneste-innovasjoner
 • Effektiviseringer i sosial, miljømessig og økonomisk ressursutnytting
 • Virkninger for utvikling av lokale fellesgoder

I prosjektet vil delingsøkonomien undersøkes i to case-næringer. Prosjektet vil også utvikle eksperimenter og teste nye tjenester basert på digitalt støttede- og sammensatte tjenesteelementer i en delingsbasert forretningsmodell.

For besøkssektoren kan kunnskapen dette prosjektet genererer bidra til å skape entreprenørskap, fremskaffe nye forretningsmodeller og nettverksinnovasjon ved å:

 • Stimulere grundere
 • Etablere sterkereverdinettverk
 • Etablere nye samarbeidsformer
 • Utvikle nye produkt og tjenestetilbud, som er tilpasset fremtidens etterspørsel

Du kan lese mer om selve undersøkelsen på hjemmesiden til HINN, Senter for reiselivsforskning

Har du spørsmål om undersøkelsen ta kontakt med Merethe Lerfald

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger