CreaTur – om delingsøkonomi i Innlandet

Scenarioverksted november 2020

19. november 2020 arrangerte prosjektgruppa et scenarioverksted med 12 aktører; representanter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter med interesse i utvikling av delingstjenester innen kreative næringer og reiseliv i Innlandet. Pga. COVID-19-pandemien ble verksted organisert digitalt (via Zoom).

Om scenarioverkstedet

Scenarioer er fremtidsbilder basert på mulige utviklingstrekk i samfunnet. Ved å ta utgangspunkt i slike scenarioer, kan vi løsrive oss fra sitasjonen i nåtiden og diskutere ulike sider ved delingsøkonomien i lys av hva vi kan forestille oss vil prege samfunnet i årene som ligger foran oss.

Spørsmålene vi stiller i denne delen av CreaTur-prosjektet, er:

Hva vil skje med deling av produkter og tjenester innen reiseliv og kreative næringer i Innlandet på bakgrunn av denne typen sannsynlige scenarioer? Hvilke løsninger er aktuelle, og hvilke tiltak kan anbefales?

En forutsetning for å skape engasjement rundt scenarioene, er at deltakerne vurderer scenarioene som troverdige eller sannsynlige. Forskerne presenterte derfor innledningsvis tre ulike scenarioer som deltakerne ble bedt om å ta stilling til, og dernest i hvilken grad de ulike scenariene vil føre til mer deling av produkter og tjenester:

  • Scenario 1: Klimaendringene og det grønne skiftet (med vekt på krav om endringer i forbruksmønstre)
  • Scenario 2: Økt utrygghet (med vekt på nye tilpasninger til trusler om terror og pandemier)
  • Scenario 3: Den teknologiske utviklingen skyter fart (med vekt på innovative produkter, tjenester og løsninger)

Etter at deltakerne hadde diskutert de ulike fremtidsbildene i to mindre grupper, fremholdt de fleste i oppsummeringen at scenario 1: Klimaendringene og det grønne skiftet var mest sannsynlige av de tre scenarioene, men at scenario 3: Den teknologiske utviklingen skyter fart likevel ville få størst betydning for deling av produkter og tjenester i Innlandet.

Konsekvensene av de teknologiske endringene (Scenario 3) ble deretter diskutert gruppevis. Det var bred enighet i den påfølgende plenumssesjonen at teknologiske endringer ville gi større muligheter til mer deling for både forbrukere og virksomheter. Det ble også konkludert med at dette generelt sett også ville være positivt for myndigheter og samfunn.

En siste diskusjonsrunde i gruppene resulterte i forslag om konkrete tiltak for å stimulere delingsøkonomien innenfor Scenario 3.

I den avsluttende plenumsrunden ble bærekraftaspektene ved de ulike tiltakene vurdert. Alle de tre prioriterte tiltakstypene; a) sørge for digital kompetanse/ innovativ infrastruktur i bedriftene, b) stimulere virksomhetene til å utnytte delingstjenester hos andre aktører og c) satse på langsiktig pilotering/ utprøving av nye delingstjenester, ble nokså entydig ansett for å understøtte bærekraften i bedrifter og samfunn. I hovedsak ble disse tiltakene også vurdert å ha en gunstig effekt på naturmiljøet.

Innspillene og diskusjonene i scenarioverkstedet vil prosjektet bruke som grunnlag til en bredere og større undersøkelse blant relevante aktører i Innlandet på nyåret. Resultater fra den undersøkelsen er ventet rundt påsketider 2021.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger