Du er her

Strategisk instituttsatsning:

Innovasjon, infrastruktur og regional næringsutvikling

Både nasjonalt og internasjonalt er det et mål å skape et konkurransedyktig og bærekraftig transportsystem som kan bidra til økt mobilitet, sysselsetting og økonomisk vekst.

Transportsystemet skal imidlertid ikke bare bli mer effektivt, det må også bli mer miljøvennlig for å legge grunnlaget for bærekraftig regional utvikling.

En moderne økonomi som den norske er i økende grad en urban økonomi der arbeidsplasser og tjenester, kunnskap og kreativitet hoper seg opp i storbyer og urbane sentra. Både befolkningsvekst og økonomisk vekst er gjerne størst i store byregioner med sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder, og storbyregionene utgjør integrerte systemer med mange sammenvevde økonomiske sektorer og komplekse typer infrastruktur. En del storbyregioner preges imidlertid av agglomerasjonsulemper som trafikkopphopning og køer, økt ventetid og forurensning. Innovasjon i urbane transportsystemer er derfor særlig viktig for å utvikle konkurransedyktige og bærekraftig byer og byregioner.

Norge har også mange små og mellomstore byregioner, ofte med spesialiserte næringsmiljøer, som er viktige for nasjonal verdiskaping og for sysselsetting i distriktene. Dette gjelder blant annet opplevelsesnæringer og reiseliv der innovasjon med fokus på tilgjengelighet, reisetider og miljøvennlige transportformer, blir stadig viktigere.

Som en integrert del i den strategiske instituttsatsingen (SIS) arbeides det også med å utvikle databaser og modellverktøy for analyser av innovasjon, infrastruktur og regional utvikling. Hovedformålet med SIS er å utvikle ny teoretisk og empirisk kunnskap om hvordan innovative transportløsninger kan bidra til bærekraftig vekst i byer og regioner. SIS-arbeidet utføres i tre arbeidspakker:

  1. Innovasjon, transport og bærekraftig vekst
  2. Regional utvikling, tilgjengelighet og mobilitet
  3. Databaser og modellverktøy for analyser av innovasjon, infrastruktur og regional utvikling.

Arbeidsdokumentet for den strategiske instituttsatsingen finner du her.

Kontaktperson

Ove Langeland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger