Du er her

Forskningsprosjekt:

Samfunnsøkonomisk Analyse av Kulturmiljøer i BY

Hva er kulturmiljøers samlede samfunnsøkonomiske verdi?

Prosjektet skal utvikle en metodikk for å beregne verdikomponentene ved et kulturmiljø, og kunne bidra til mer effektiv saksbehandling og mer forutsigbare beslutninger. Målet er å finne frem til og teste ut økonomiske verdsettingsmetoder av kulturmiljøer som kan inngå som faste verktøy i saksbehandlingen til Vestfold- og Telemark fylkeskommune, og som kan være tilgjengelige verktøy for kommunene i fylket. Prosjektet kan også være relevante for andre fylker og kommuner. Verktøyene er ment som et supplement til den faglige saksbehandlingen fylket allerede utøver i dag.

Prosjektet skal

  • Gjennomgå relevante policydokumenter og eksisterende forskning for å skaffe en oversikt over ulike metodiske tilnærminger
  • Finne frem til en metode som gir uttrykk for den private betalingsvilligheten i et kulturmiljø og tilpasse denne til bruk i urbane områder i Vestfold- og Telemark
  • Finne frem til en eller flere metoder som gir uttrykk for verdien av kulturmiljø som et offentlig gode og teste denne

Om prosjektet

Samfunnsøkonomisk verdsetting av kulturmiljøer er lite utviklet og det som finnes er ofte rettet mot verdenskjente kulturarvskatter. I de fleste kommuner er det få miljøer med verdensarvstatus. Prosjektet skal bidra med relevant kunnskap og metodikk om verdien av kulturarv, og som kan benyttes på kulturmiljøer av nasjonal, regional betydning.

Kulturmiljøer er kjennetegnet av at de ofte både er et privat og et offentlig gode. Kulturmiljøer er i sin natur ikke-fornybare. Kulturmiljøer har positive eller negative virkninger på sine omgivelser i form av at de eksempelvis er godt eller dårlig vedlikeholdt og således påvirker verdien av sine omgivelser. Summen av alt dette er kulturmiljøets samlede samfunnsøkonomiske verdi.

Prosjektet tar sikte på å identifisere og teste metoder og analyseverktøy fylkeskommunen kan ta i bruk i sitt arbeid med kulturmiljøer i urbane områder. I Vestfold og Telemark fylke er det rundt 23 områder som regnes som urbane og innenfor disse områdene er det flere kulturmiljøer som vil være aktuelle for denne type analyser. Dette vil danne grunnlag for et hovedprosjekt hvor metodene videreutvikles og tilpasses til verktøy som kan styrke fylkeskommunens saksbehandling gjennom bedre å opplyse sakene de behandler med kunnskap som er etterprøvbar og objektiv.

Prosjektet har trolig overføringsverdi til andre fylkeskommuner.

Virkninger og effekter

En metodikk for å effektivt beregne verdikomponentene ved et kulturmiljø vil gi gevinster i form av mer effektiv saksbehandling og mer forutsigbare beslutninger. Nærmere 60 % av de som besøker Norge, oppgir at de vil besøke historiske bygninger. For norske turister i Norge er tallet høyere (IN 2019). Å ivareta kulturmiljøer og -landskap vil derfor være en god investering for å skape lokale arbeidsplasser. Offentlig sektor er bidragsyter og premissgiver for forvaltning av kulturmiljøer og -landskap.

Ny forskning og formidling vil gi et oppdatert og felles kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, nye strategier og prioriteringer. Dette gjelder både innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor, og deres samarbeid med nasjonale kulturmiljømyndigheter. Gjennom å utvikle nye analyseverktøy som supplement til den etablerte saksbehandlingen innen feltet vil man i større grad kunne identifisere kulturmiljøer som bør tas vare på og kulturmiljøer hvor det kan drives utvikling.

Prosjektet avsluttes våren 2022

Foto: Rune Nordseter

Kontaktperson

Christin Krohn

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger