Du er her

Forskningsprosjekt:

Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen

Prosjektet skal gjennom prosjektperioden kartlegge

  • omfang og variasjon i friluftslivsbruk på Oslofjorden og i strandsonen, fra svenskegrensen til grensen mot Agder gjennom et helt år
  • hva som fremmer og hemmer friluftslivsbruken blant ulike grupper i befolkningen
  • konflikter innen friluftslivet og mellom friluftslivsbrukere og andre brukergruppe

Prosjektet er et oppdrag fra Miljødirektoratet som ledes av Transportøkonomisk institutt (TØI, prosjektleder) og gjennomføres i samarbeid med Københavns universitet (KU) og Norges idrettshøgskole (NIH).

Prosjektperiode: 2022-2023

Pågående spørreundersøkelse - delta her!

Metode: Brukerundersøkelser

Forskningsprosjektet skal gjennomføre brukerundersøkelser der all deltakelse er anonym:

  • Befolkningsundersøkelse. En representativ og kartbasert befolkningsundersøkelse som gjennomføres online via Nordstat skal kartlegge aktiviteter og bruk av Oslofjorden gjennom et år. Hva  hemmer og fremmer bruken av ulike områder etter geografi, demografi og tilgang til fjorden/strandsonen? I tillegg kartlegges reelle og mulige brukerkonflikter mellom ulike friluftslivsaktiviteter og mellom friluftslivsbruk og annen bruk av området.
  • Særskilte interessegrupper. En undersøkelse blant særskilte interessegrupper, bl.a. padlere, kitere, dykkere, strandryddere, naturverngrupper, jegere/fiskere med flere. Opplegget er en moderert versjon av befolkningsundersøkelsen nevnt over. Undersøkelsen er kartbasert og selvrekrutterende, og gjennomføres online.
  • Kvalitativ intervjuundersøkelse. En kvalitativ intervjuundersøkelse blant ledere i frivillige organisasjoner og innen offentlig forvaltning om tiltak, tilrettelegging og erfaringer som har til hensikt å fremme økt deltakelse blant alle grupper i befolkningen, redusere konflikter mellom brukergrupper og være bærekraftig.

Resultatene ska bidra til regjeringens tiltak K18 i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv (Klima- og miljødepartementet, 2021).

Formidling og publisering

Resultater og kunnskap fra prosjektet vil bli allment tilgjengelig gjennom en rapport, publisert på Miljødirektoratets hjemmeside, ved årsskiftet 2023, samt foredrag, artikler og oppslag i ulike media, undervisning og artikler i vitenskapelige tidsskrift.

Illustrasjonsfoto: Norges idrettshøgskole

Kontaktperson

Bjørg Langset Flotve

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger