Forskningsprosjekt:

PATHWAYS

Hvordan kan vi få til mer bærekraftige ferie- og fritidsreiser i fremtiden?

Nordmenn reiser mye, og våre ferie- og fritidsreiser bidrar vesentlig til vårt klimaavtrykk. Det å nå klimamålene er utfordrende i en tid hvor fritidsreiseaktiviteten stadig øker.

PATHWAYS (towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities) har undersøkt hva som er nødvendige og realistiske tiltak for å oppnå mindre klimaavtrykk fra korte og lange ferie- og fritidsreiser for nordmenn. Prosjektet har bidratt til å øke kunnskapen om mulige realistiske tiltak og virkemidler for å oppnå redusert klimaavtrykk fra lokale og regionale fritidsreiser (oftest bilbaserte) og langdistansereiser (hovedsakelig flyreiser).

PATHWAYS-prosjektet har derfor foreslått ulike virkemidler for atferdspåvirkning, begrensninger og samfunnsmessige innovasjoner som kan redusere klimaavtrykket fra fritidsreiser. Videre har prosjektet bidratt til å fremme samfunnsmessige, næringsmessige og politiske drivkrefter for tilpassing til fremtidige fritidsreiser med redusert klimapåvirkning.

Prosjektet har henvendt seg til aktører som er involvert i norsk reiseliv, for eksempel politikere og offentlige etater, transportselskaper, privat næringsliv og sivile organisasjoner, samt det reisende publikum.

Prosjektet har hatt fire hoveddeler:

  • Bedre forståelse av norske husholdningers praksiser for ferie- og feriereiser (feriereiser i Norge og til utlandet og «nær hjemme-ferier»)   
  • Estimering av potensialet for atferdsendringer (hovedsakelig flyreisende til utlandet)
  • Pilotering og feltstudie av innovasjoner for å redusere klimaavtrykk for fritidsreiser (hovedsakelig buss- og bilreisende i Norge)
  • Brukerinvolvering og formidling (publikasjoner, presentasjoner, mediaoppslag og brukerseminar m.m.)   

Om prosjektet

PATHWAYS har foregått i perioden 2020 – 2023, og har vært finansiert av Forskningsrådet.

Prosjektet har inngått i KLIMAFORSK-programmet, og var et samarbeidsprosjekt med brukerpartnere.

Transportøkonomisk institutt TØI har ledet prosjektet og de akademiske prosjektpartnerne har vært Universitet i Oxford, Universitet i Otago, og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Samarbeidspartnere har vært Den norske turistforening (DNT) og Innlandtrafikk.

Publikasjoner, artikler og presentasjoner:

Vitenskapelig artikkel om nær-hjemmeferie sommeren 2020 (under pandemien)

Vitenskapelig artikkel om nordmenns holdninger til mer bærekraftige feriereiser.  

Vitenskapelig artikkel om hjemmeferie påsken 2020
Populærvitenskapelig artikkel om hjemmeferie i påsken

Artikkel om hjemmeferie i Dagsavisen, må vi egentlig reise bort i påsken. Dette lærte vi av pandemipåska.

Artikkel om feriereiser i Dagens perspektiv. Ferie = frihet, men ikke likhet

Presentasjon av Norsk Opplevelseskonferanse i Bodø om PATHWAYS og DNT Grønt kort pilot

EU Intrerreg. forskingsrapport om bla. busstransport til fjells-pilotprosjekter i PATHWAYS: D6.2 STRONGER COMBINED: SUSTAINABILITY ASSESSMENT (s. 52-65) 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger