Forskningsprosjekt:

PATHWAYS

Hvordan kan vi få til mer bærekraftige ferie- og fritidsreiser i fremtiden?

Nordmenn reiser mye, og våre ferie- og fritidsreiser bidrar vesentlig til vårt klimaavtrykk. Det å nå klimamålene er utfordrende i en tid hvor fritidsreiseaktiviteten stadig øker.

PATHWAYS (towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities) studerer hva som er nødvendige og realistiske tiltak for å oppnå mindre klimaavtrykk fra korte og lange ferie- og fritidsreiser for nordmenn. Prosjektet skal øke kunnskapen om mulige realistiske tiltak og virkemidler for å oppnå redusert klimaavtrykk fra lokale og regionale fritidsreiser (oftest bilbaserte) og langdistansereiser (hovedsakelig flyreiser).

PATHWAYS-prosjektet vil derfor foreslå virkemidler for atferdspåvirkning, begrensninger og samfunnsmessige innovasjoner som kan redusere klimaavtrykket fra fritidsreiser. Videre vil prosjektet bidra til å styrke samfunnsmessige, næringsmessige og politiske drivkrefter for tilpassing til fremtidige fritidsreiser med redusert klimapåvirkning.

Prosjektet henvender seg til aktører som er involvert i norsk reiseliv, for eksempel politikere og offentlige etater, transportselskaper, privat næringsliv og sivile organisasjoner, samt det reisende publikum.

Prosjektet har fire hoveddeler:

  • Bedre forståelse av norske husholdningers praksiser for ferie- og feriereiser (feriereiser i Norge og til utlandet og «nær hjemme-ferier»)   
  • Estimering av potensialet for atferdsendringer (hovedsakelig flyreisende til utlandet)
  • Pilotering og feltstudie av innovasjoner for å redusere klimaavtrykk for fritidsreiser (hovedsakelig buss- og bilreisende i Norge)
  • Brukerinvolvering og formidling (publikasjoner, presentasjoner, mediaoppslag og brukerseminar m.m.)   

Om prosjektet

PATHWAYS foregår i perioden 2020 – 2023, og finansieres av Forskningsrådet.

Prosjektet inngår KLIMAFORSK-programmet, og er et samarbeidsprosjekt med brukerpartnere.

Transportøkonomisk institutt TØI leder prosjektet og de akademiske prosjektpartnerne er Universitet i Oxford, Universitet i Otago, og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Samarbeidspartnere er Den norske turistforening (DNT) og Innlandtrafikk.

Publikasjoner, artikler og presentasjoner (kommer)

Artikkel om hjemmeferie påsken 2020

Artikkel om hjemmeferie i Dagsavisen

Artikkel om feriereiser

Presentasjon ved Norsk Opplevelseskonferanse i Bodø 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger