Forskningsprosjekt:

PlanCoast

Forskningsprosjektet undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå.

PlanCoast-prosjektet (“Integrated Coastal Zone Management and Planning: Legal and structural challenges”) er finansiert av Norges forskningsråd.

Kystsonen er preget av at bruk av havet og bruk av landområdene møtes og skaper mange konflikter. De kystnære havområdene er attraktive for blant annet akvakultur, energitiltak, ferdsel, fiske, friluftsliv, reiseliv mv.

TØI har ansvar for prosjektets arbeidspakke 3, som analyserer utfordringer når det gjelder avveiningen mellom ulike brukerinteresser og verneverdier knyttet til etablering av nasjonalparker i kystsonen. Gjennom studier av ulike nasjonalparker (Færder, Ytre Hvaler og Kosterhavet) undersøkes rammeverket for en helhetlig forvaltning – ikke minst når det gjelder planleggingen av randsonene omkring disse verneområdene.

PlanCoast ledes av NMBU. TØI er en av partnerne og leder arbeidspakke 3 i prosjektet.

Du kan lese mer på prosjektets nettside.

Kontaktperson

Jan Vidar Haukeland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger