Forskningsprosjekt:

RUVIVAL

RUral VItalization through Various Adaptations of cultural heritage and Landscapes

Bakgrunn

Ifølge Stortingsmeldingen om kulturminner, Kulturmiljømeldingen, skal kulturmiljøet bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging: Et mangfold av kulturmiljøer skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk; alle skal ha mulighet til å engasjere seg.

Mål/utfordringer/problemstillinger

Oppnåelse av disse målene er utfordrende. RUVIVAL skal levere kunnskap og verktøy for å engasjere sivilsamfunnet, forbedre samarbeidsprosesser, evaluere sosioøkonomiske konsekvenser av gjenbruk av kulturarven, samt synliggjøre implikasjonene for bærekraftig utvikling.

RUVIVAL legger dermed til rette for at gjenbruk vil kunne ivareta kulturmiljøverdiene i bygdesamfunn i Norge, samtidig som det skjer en tilpasning til nye behov og samfunnsutfordringer.

Anvendelse/brukerkontakt/viktigste bruker

Aktører som er involvert i forvaltningen av kulturminner, som f. eks. offentlige etater, private eiere og sivile organisasjoner; lokale bedrifter, kulturentreprenører og lokalsamfunn; det brede publikum.

Om prosjektet

RUVIVAL løper til 2025 og finansieres av Forskningsrådet.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt.

Samarbeidspartnere: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norske Parker, Norges Kulturvernforbund, Innlandet fylkeskommune, Riksantikvaren, Den Norske Turistforening (DNT)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger