Obrestad fyr

Lokalisering og vernestatus

Obrestad fyr ligger ved steinstrendene på Jæren i Rogaland. Det er en del av Hå gamle prestegård, og fyret ligger litt sør for gårdsanleggets hovedbygninger.

Figur 1 Obrestad fyr på Jæren. Kilde: Google maps

Fyrstasjonens eiendom inngår i Jærstrendenes landskapsvernområde (vernet i 1997), det gjør også den fredede Obrestad havn som ligger litt lenger sør i lokalområdet (Riksantikvaren 2021).

Hå gamle prestegard og Obrestad fyr har begge offentlig vernestatus som kulturhistoriske anlegg. Hå kommune eier Hå prestegård. Obrestad fyr er fredet etter lov om kulturminner (1992), og anses å være et kulturminne av nasjonal verdi (Forslag til handlingsplan for Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014 – 2020, udatert).

Figur 2. Obrestad fyr. Kilde: Hå Gamle Prestegard (hagamleprestegard.no)

Figur 3. Hå gamle prestegård. Kilde: Hå Gamle Prestegard | Museums & Galleries | Nærbø | Norway (visitnorway.no)

Historien

Obrestad fyr ble bygget i 1873. Fyret ble automatisert i 1991, og selve fyrbygningen er i dag slik den var i 1991 da den ble fyrmuseum. Fyret ble senere kjøpt av Hå kommune fra kystverket i 2006 (Braut, 2021; Pilegrimsleden.no, 2021). Fyrvokterboligen er fra 1902, og det ble bygd ny fyrbetjentbolig i 1948. Endelig ble ny fyrmesterbolig ble oppført i 1969.

Under andre verdenskrig tok tyskerne fyret i bruk som et av sine forsvarsanlegg. Bygningen fikk nytt fyrtårn i 1949, basert på det opprinnelige utkikkstårnet fra 1941 da tyske soldater var innlosjert i fyret.

Noen kjennetegn

Obrestad fyr skal «legge til rette for gode opplevelser for både publikum, overnattingsgjester og turgåere», og det heter videre: «Anlegget må ha de konkrete forutsetninger som kreves for å beholde og utvikle dagens aktivitetsnivå» (Forslag til handlingsplan for Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014-2020, s 6). Handlingsplanen viser til at man har forsøkt å opprettholde best mulig vedlikehold av anlegget for å forbedre tilgjengeligheten for publikum innenfor gjeldende driftsrammer. De tre fyrene Tungenes, Obrestad og Kvassheim inngår i «En kjede av fyr», som er et felles utstillingsprosjekt knyttet til kystfyrene. «En kjede av fyr» inngår også i samarbeidet om North Sea Trail – en vandrerrute rundt hele Nordsjøen (Fylkesmannen i Rogaland, 2019)[1].

Bygningsmassen på Obrestad fyr består av fyr med uthus, fyrmesterbolig og hybel, fyrbetjentbolig (Rundehuset) og familiebolig (1902-huset) – se figur 4.

Figur 4. Skisse av bygningsmassen ved Obrestad fyr. Kilde: Forslag til handlingsplan for Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014-2020, udatert

Anlegget består i alt av tre bolighus, et uthus og fyrbygningen, ved siden av tre bunkerser fra 2. verdenskrig, måleinstrument fra Meteorologisk institutt[2] (værstasjon fra 1919) og turområde. Fyrboligen er moderne innredet mens fyrinteriøret for øvrig er nøktern ivaretatt.

Selve fyrbygningen er åpen for publikum, der først etasje består av verksted og maskinrom. I den siste perioden – etter at Hå kommune overtok anlegget – har Obrestad fyr vært mye brukt som kulturarena; for konserter, litteratur og formidling av norsk kyst- og fyrhistorie. 1902-huset er brukt som konsert/møte/ kafé og utleies som selskapslokale (Forslag til handlingsplan for Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014-2020). Anlegget er avhengig av høye besøkstall for å sikre nok inntekter til vedlikehold. (Forslag til handlingsplan for Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014-2020, udatert).

Rundt fyret ligger en rekke krigsminner. Krigshistorien langs Jærkysten er et spesialtema som formidles ved Obrestad fyr (Forslag til handlingsplan for Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014-2020, udatert).

Hå gamle prestegård, som ligger like ved, har røtter tilbake fra 1637 og inneholder kafé, kunstutstillinger og konsertlokale (Lauritsen, 2019). Like ved ligger det også en vikinggrav. Den gamle kongeveien går forbi fyret og merket som kyststi med blå staker. Her finnes gravhauger og et rikt plante- og fugleliv. Sør for Obrestad ved kongeveien ligger også Jærmuseets gårdsanlegg Grødaland – en samling av opprinnelig jærakitektur (Lauritsen 2019).

I tillegg til kyststien/ kongeveien finnes også en merket sykkelrute, Nordsjøruta (North Sea Cycle Route) i området, der strekningen fra Egersund til Stavanger går langs Jærstrendene. En merket pilegrimsled er under planlegging (Fylkesmannen i Rogaland, 2019). Den nasjonale turistvegen på Jæren går på forbi Obrestad, ca 2,5 km lenger øst (figur 5).

Obrestad fyr inngår i Jærstrendene landskapsvernområde, som ble vernet i 1997. Blant et tyvetalls innfallsporter er Obrestad fyr kategorisert som «sekundær innfallsport» til Jærstrendene (Fylkesmannen i Rogaland, 2019, s 31).

Figur 5. Nasjonal turistveg – Jæren. Kilde: Jæren - Nasjonale turistveger

[1] Fylkesmannen i Rogaland utarbeidet en besøksstrategi for Jærstrendene i 2019 – denne ble godkjent av Miljødirektoratet 15. oktober 2020. Besøksstrategi for Jærstrendene | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)

[2] I 2019 ble det installert instrumenter for vindobservasjon i et ettårig forskningsprosjekt i regi av Equinor, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Norce (Stavanger Aftenblad, 4. januar 2019) Dette fyret skal nå vise veien for gigantiske vindturbiner til havs (aftenbladet.no)

Litteratur

Braut, Jarle (2021). Hå gamle prestegard. Norsk kulturarv. Hå gamle prestegard | Norsk Kulturarv

Forslag til handlingsplan for Hå gamle prestegard og Obrestad fyr 2014 – 2020. Udatert notat. HGP Ofyr 02.indd (hagamleprestegard.no)).

Fylkesmannen i Rogaland (2019). Besøksstrategi for Jærstrendene landskapsvernområde med biotopfredninger og naturminner 2019 – 2025. Miljøvernavdelingen. besoksstrategi-jarstrendene-lvo-2019-2025-utkast-251119.pdf (statsforvalteren.no)

Lauritsen, Per Roger (2019). Obrestad fyrstasjon. Norsk Fyrhistorisk Forening. Obrestad fyrstasjon – Norsk Fyrhistorisk Forening

Pilegrimsleden (2021). Nøkkelsteder. Obrestad fyr. Pilegrimsleden | Obrestad fyr

Riksantikvaen (2021). Obrestad fyrstasjon, Fyrstasjon-losstasjon. Kart - Kulturminnesøk (kulturminnesok.no)

Kontaktperson

Jan Vidar Haukeland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger