Kompetanseområde:

Reiseliv

Reiselivsnæringen er en av de raskest voksende næringer i verden, og veksten har også vært sterk i Norge de siste årene.

Det er potensial for fortsatt vekst, men reiselivsnæringen har også utfordringer, ikke minst knyttet til natur og miljø og utvikling av lokalsamfunn. Næringen står også overfor store endringer i forbindelse med digitalisering og ny teknologi som fører til mer gjennomsiktige markeder, nye forretningsmodeller og økt global konkurranse.

Cruiseturismen og positive og negative virkninger av denne har de senere årene vært mye debattert. TØI har gjennomført en rekke ulike prosjekter knyttet til både prognoser og økonomiske virkninger, og deltar for tiden i et større samarbeidsprosjekt (Vestlandsforskning, SNF, universitetet i Stavanger) om bærekraftighet i cruiseturismen (miljømessige, lokale og økonomiske konsekvenser).

Forskningsgruppen Regional utvikling og reiseliv arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til bærekraft, muligheter og utfordringer for reiselivsnæringen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger