Nordisk prosjekt: SHIFT (Avsluttet)

Nordisk forskningssamarbeid for et grønt skifte i transportsektoren

Transportsektoren spiller en avgjørende rolle for nå klimamålene. TØI deltok i det nordiske forskningsprosjektet SHIFT som skulle bidra til at transportsektoren i de nordiske landene skulle ta store utslippskutt.

Bakgrunn for prosjektet: For å nå klimamålene må transportsektoren ta store utslippskutt, og det må skje raskt. Dette skal skje samtidig som vi tilrettelegger for vekst, spesielt i de store byene. Dette er en utfordrende oppgave som krever kunnskapsbasert tilnæring for å kunne løse. 

Forskningsprosjektet SHIFT fokuserer på en rekke aspekter ved transport; fra langtransport til transportsystemer i urbane strøk. Ved hjelp av modeller og framtidsscenarier prøver forskningen å gi svar på hvilke løsninger og styringsverktøy som er nødvendige for omstilling i transportsektoren. Forskerne studerer også kulturelle, politiske og adferdsmessige aspekter av nye teknologiske transportløsninger.

TØI deltok sammen med Danmarks Tekniske Universitet, RISE Viktoria og IVL Svenska Miljöinstitutet, med sistnevnte som prosjektleder.

Prosjektet er et flaggskipsamarbeid mellom de nordiske landene og ble finansiert av Nordisk Energiforskning med et budsjett på over 30 millioner kroner.

Prosjektet ble avsluttet i 2019. Oppsummering, hovedfunn og referanser finnes på prosjektets nettside.

I prosjektet ledet TØI en arbeidspakke (ved Tanu Priya Uteng) om endringer i bruk av transportmiddel. TØI deltok også i to andre arbeidspakker; en om teknologiske og organisatoriske innovasjoner i transportsektoren og en om effektive politiske tiltak for å oppnå energieffektivt og klimavennelig transportsystem.

 

Kontaktperson

Ove Langeland

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger