Du er her

Transportstatistikk for koronaårene 2020-2021

Persontransportarbeidet økte med 4,7 prosent fra koronaåret 2020 til 2021. Tall for 2022 er ikke klare.

Til tross for økningen fra 2020, var persontransportarbeidet i 2021 fortsatt 10 prosent lavere enn i 2019.

Koronapandemien og medfølgende restriksjoner og tiltak har satt sterkt preg på utvik­lingen både innen person- og godstransport. Det ble satt i verk sterke og strenge sosiale restriksjoner våren 2020 som påvirket persontransporten mye og momentant, og slike restriksjoner ble forlenget og til dels også forsterket i enkelte områder (spesielt rundt Oslo) tidlig i 2021. Når det nærmet seg sommeren 2021 ble restriksjonene gradvis lettet, men det var først våren 2022 at de siste sosiale restriksjonene ble opphevet.

Persontrafikkarbeidet for de kollektive transportmidlene gikk opp mest fra 2020 til 2021, med 9,4 prosent, men var fortsatt 41,6 prosent lavere enn i 2019. Persontrans­portarbeid med personbil økte med 3,6 prosent fra 2020 til 2021, og var med det 3,7 prosent lavere enn i 2019.

Godstransporten ble i motsetning til persontransporten raskt definert som samfunnskritisk ved pandemiutbruddet, og forsyningslinjene ble opprettholdt. Det medførte at godstransporten bare gikk ned i en svært begrenset periode, og at den ikke ble direkte berørt i like stor grad som persontransporten.

Godstransportarbeidet innenlands, medregnet kabotasje, økte med 6,4 prosent fra 2020 til 2021, og var med det 1,4 prosent høyere sammenliknet med 2019. Fra 2020 til 2021 var det sterkest vekst i vegtransport med 7,3 prosent og sjøtransport med 6,1 prosent, mens godstransport med fly ble nesten halvert. Sammen­liknet med 2019 var godstransportarbeidet høyere på vei og bane i 2021, med henholdsvis 5,7 og 3,9 prosent, mens flytransport ble mer enn halvert.

Rapport: Transportytelser i Norge 1946–2021. TØI rapport 1929/2022. Forfatter: Bjørg L. Flotve, Eivind Farstad

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger