Deltakelse i gjenbruksprosesser av historiske bygninger og kulturmiljøer

Sted: Abborhøgda, Finnskogen

Tidspunkt: 3.-5. mai 2022

Aktivitet: feltarbeid og intervjuer

Arbeidsgruppe: NIKU v/ Véronique K. Simon Nielsen og Laia Colomer & NMBU v/Morten Clemetsen og Thomas Haraldseid.

Første uke i mai 2022 dro Morten, Thomas, Laia og Véronique sammen til Kongsvinger, sør i Innlandet fylke, for å gjennomføre intervjuer og feltarbeid i felleskap. Det var Thomas, Laia og Véronique’s første besøk i området, mens Morten er allerede godt kjent i området.

Hovedmålet med turen var å bli bedre kjent med Finnskogen og Abborhøgda (Abborhøgda er et av tre RUVIVALs studieområder). Vi ønsket først å tilegne oss kunnskap om stedets historie, natur- og kulturarvverdier, landskap og samfunnsstruktur mm., og etablere kontakt med framtredende representanter fra ulike interessegrupper. Et mål var også å bli bedre kjent med aktuelle planer (utvikling eller andre mål), samt ha en bedre forståelse av nåværende situasjon, erfaringer, oppfattelser, eller eventuelle utfordringer de ulike aktørene blir konfrontert med. Første data ble samlet inn gjennom en første intervjurunde med sentrale aktører i offentlig, privat og frivillig sektor. I alt ble fem semistrukturerte dybde intervjuer gjennomført med forskjellige offentlige organer, frivillige organisasjoner, lokale foreninger, og kulturarvspersoner (ett av intervjuene ble gjennomført 1. mars i feltarbeidsplanleggingsfasen for å sette opp rammene for andre intervjuer).

Deltakelse (wp1) og samarbeid (wp3) var hovedtemaer i intervjuene. Diverse temaer slik som regions- og stedshistorien, kulturmiljø og kulturarv (materielle og immaterielle verdier), naturressurser og biologisk mangfold, minoritetsperspektiv, identitet og samfunnsverdier, samt fremtidsønsker, kulturarvforvaltning og kulturminnevern, ble diskutert med hver informant etter det hen selv mente var viktigst å prioritere. Nedskriving av notater og analysen/tolkning av data pågår. Flere intervjuer med lokale informanter og oppfølgingssamtaler kan forventes ettersom behov for tilføyende informasjon oppstår.

Besøket på Abborhøgda var kun en start på feltarbeidet. Vi så det som et første møte med stedet og landskapet, og en måte å bli bedre kjent med gårdsanlegget/kulturminnet/kulturmiljø i sin fysiske kontekst. Ett av intervjuene ble gjennomført in-situ som et såkalt ‘walking interview’. Dette produserte en desidert romlig og stedlig diskurs om stedet, som var strukturert geografisk samtidig som historisk. NIKU og NMBU planlegger nytt felles feltarbeid etter sommeren.  

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger