Du er her

Vegbygging gir mulighet for regionforstørring

Vegbygging blir ofte sett på som et sentralt virkemiddel for regionforstørring og økonomisk vekst. En studie fra TØI viser at det mange steder er mulig å oppnå slik utvikling, særlig langs kysten, mens det andre steder er mer begrensede muligheter.

To tredeler av alle nordmenn har mer enn 50 000 heltids arbeidsplasser innenfor 45 minutters reisetid med bil fra bostedet. Hvis hele vegnettet ble utbedret til fartsgrense 80 km/t utenfor tettbygd strøk, og ferjer ble erstattet med bru eller tunnel, ville ytterligere seks prosent av befolkningen få et slikt arbeidsplasstilbud. I flere deler av landet er imidlertid økningen vesentlig større.

Simuleringen er gjennomført av TØI i et prosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet hvor man har sett på potensialet for regionforstørring. En slik utvikling anses som ønskelig for å styrke den regionale utviklingen.
Regionforstørring gir økte muligheter for effektiv kobling av tilbud og etter-spørsel av arbeidskraft og derigjennom bedre forutsetninger for økonomisk vekst og sysselsetting.

Det er store regionale forskjeller. Når det tas hensyn til arbeidsplassenes attraktivitet som pendlingsmål avhengig av reiseavstand, viser modell-beregningene at den økte tilgangen til arbeidsplasser har størst betydning i fjordområdene. Studien viser at selv med omfattende veiutbygging vil det i mange deler av landet være begrensede muligheter for å skape slike endringer.

Det er først og fremst Ryfylke, Haugalandet, søndre Sunnhordland, kyst- og fjordområdene fra Sognefjorden til og med Nordmøre, Fosenkysten, Helgelands-kysten, søndre Ofoten, ytre deler av Lofoten/Vesterålen og kysten Senja - Kvænangen som framstår med et vesentlig potensial for region¬forstørring. I tillegg kommer en del mindre områder spredt rundt i innlandsdalførene.

Felles for disse områdene er at oppgradering av veinettet gir klare reisetidsreduksjoner på avstander som er attraktive for pendling og at det innenfor disse avstandene er mulighet for et visst omfang av nye koblinger mellom yrkesbefolkning og arbeidsplasser.

Rapport:
Potensial for regionforstørring. TØI rapport 1208/2012. Forfattere: Øystein Engebretsen og Anne Gjerdåker

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger