Du er her

Vanskelig å oppnå mer bærekraftig cruiseturisme på Vestlandet

Det er usikkert hvordan cruiserederiene vil tilpasse seg mulige endringer i krav og vilkår.

I en ny rapport skisserer forskere ved TØI og Universitetet i Stavanger framtidsscenarioer for cruiseutvikling på Vestlandet.

Cruise som ferieform gir betydelige utslipp av klimagasser. På mellomlang sikt vil det være vanskelig å oppnå vesentlig mer bærekraftig cruiseturisme på Vestlandet, om bærekraft skal inkludere lave utslipp til vann og luft samt være innenfor tålegrensene til lokal befolkning, næringsaktører og besøkende på anløpsstedene.

TØIs prognoser angir en mulig vekst fra 600 000 til én million cruiseturister på Vestlandet fra 2018 til 2040.

I flere havner på Vestlandet vil det være ledig kapasitet på mange dager og en del av cruiserederienes ruteopplegg er trolig fleksible nok til at ønsket spredning av anløp er mulig uten at dagens trafikknivå må reduseres.

En trafikkvekst slik som prognosene tilsier fram til 2040, kan derimot kun delvis absorberes gjennom spredning av anløp på dager og havner. Det vil ikke være tilstrekkelig kapasitet i primære besøkshavner som Bergen og Geiranger med eksiterende og foreslåtte begrensninger i antall cruisepassasjerer og/eller cruiseskip per dag.

Det er videre usikkert hvordan cruiserederiene vil tilpasse seg krav om nullutslipp i verdensarvfjordene og utslippsrelatert avgiftsdifferensiering i havnene. Hvor mye cruisetrafikken påvirkes av nye krav i Norge vil avhenge av om slike krav også gjøres gjeldende innen EU og/eller globalt. Cruiserederiene er kjent for å ha stor forhandlingsmakt og terskelen er lav for å flytte skip til andre regioner dersom det er mer lønnsomt og/eller tjenlig på andre måter.

Cruiseutviklingen på Vestlandet vil også avhenge av i hvilken grad turistene og rederiene vil ønske cruise som ikke inkluderer attraksjoner som Bergen og verdensarvområdene Nærøyfjorden og Geiranger.

Rapporten er skrevet som en del prosjektet «Sustainable cruises – Understanding and Optimizing People, Planet and Profit». Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond (RFF) Vestlandet, Hordaland fylkeskommune (prosjektansvarlig), Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hele rapporten: Mer bærekraftig cruiseturisme Framtidsskisser for cruiseutvikling på Vestlandet. TØI rapport 1686/2019 Forfattere: Petter Dybedal og Jens Kr. Steen Jacobsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger