Du er her

Størst kvalitativ effekt av transportinfrastruktur i mindre arbeidsmarkedsregioner

Bedring av transportinfrastruktur som integrerer små arbeidsmarkedsregioner med hverandre har relativt størst kvalitativ effekt. I større arbeidsmarkedsregioner har slike investeringer mindre å si for hvilke tjenester som blir tilbudt.

Det viser en ny TØI-rapport om arbeidsmarkedsstørrelsers betydning. Mindre arbeidsmarkedsregioner er definert som regioner inntil 8-10 000 sysselsatte.

Forbedring av transportinfrastrukturen medfører reduserte avstandsulemper. Fra et nasjonalt økonomisk perspektiv er dette positivt fordi flere får tilgang til et større arbeidsmarked og tjenestetilbud. Den nye studien viser at investeringene har størst effekt i utviklingen av arbeidsmarkedet dersom markedet i utgangspunktet er lite.

Arbeidsmarkeder under 8-10 000 sysselsatte fungerer dårligere enn større arbeidsmarkeder. Det er små forskjeller på arbeidsmarkeder over denne størrelsen med hensyn til utvalgte funksjoner, som tjenester, næringsstruktur og dynamikk. I mindre arbeidsmarkedsregioner kan regionsforstørringer føre til et bredere tjenestetilbud og arbeidsmarked.

Bedring av transporttilbudet som integrerer små regioner med hverandre har relativt størst kvalitativ effekt. Det er disse som har mest nytte av økt integrasjon. Imidlertid vil disse regionene som oftest være sparsomt befolket og kostnaden (investering per innbygger) vil vanligvis være høy.

Gevinsten i forhold til arbeidsmarkedsutvidelsen kan imidlertid veies opp av tilsvarende ulempe for de regionene som krymper tilsvarende. For de ulike regionene som blir berørt kan det både være positivt og negativt, avhengig av lokale forhold.

Rapporten er skrevet i forbindelse med analyse- og strategifasen til Nasjonal transportplan 2018-2027. Samferdselsdepartementet har ønsket en beskrivelse av hvilken transportpolitikk som bør legges til grunn for å utvide regionale arbeidsmarkeder.

Transportinfrastruktur som vegen til bærekraftige regioner. TØI-rapport 1346/2014. Forfattere: Frants Gundersen og Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger