Du er her

Størst effekt langs kysten av ny vei over Strynefjellet

Helårsvei over Strynefjellet vil ha stor betydning for næringslivet i Søre Sunnmøre og i Nordfjordregionen, men effektene hver for seg vil være små i absolutte størrelser.

Det viser en ny rapport som TØI som vurderer effektene av en eventuell utbedring av riksvei 15. 

Det er en stor region med blant annet tunge nasjonale industrimiljøer som har riksvei 15 over Strynefjellet som korteste trasé til Østlandet, men som nå ikke kan utnytte dette fullt ut pga. vinterstenging og veiens dårlige tekniske standard. Dette er det viktigste argumentet for oppgradering av Strynefjellsveien. Særlig tunnelene på Strynefjellet gjør veien trafikkfarlig og er til stort hinder for tungtrafikken.

Tidsbesparelser kan i begrenset grad brukes for å forsvare infrastrukturinvesteringene som er foreslått i forbindelse med en oppgradering av riksveien over Strynefjellet. Dette fordi investeringene berører et relativt begrenset antall personer og virksomheter i området rundt utbyggingen. Tidsgevinsten for transportene er relativt liten sammenlignet med den totale tidskostnaden for transporten. For områder som ligger i grenseland mht. kjøre- og hviletidsbestemmelsene vil imidlertid en utbygging være svært viktig.

En utbygging av riksvei 15 alene vil ha begrenset absolutt effekt på størrelsen av arbeidsmarkedet. Dette er først og fremst fordi det er svært få arbeidsplasser øst for Stryn sentrum og i de vestlige delene av Sjåk. Utbyggingen av E39 rundt Faleidfjorden vil ha noe større effekt.

En utbedring av riksvei 15 vil også ha andre positive effekter lokalt, slik som innspart reisetid, bedret tjeneste- og handelstilbud og bedre vilkår for helårsdrift for reiselivet. Men siden en utbygging kommer i et tynt befolket område med lite næringsliv vil effektene hver for seg være små i absolutte størrelser.

Hele rapporten: Riksvei 15: Flaskehals eller framtidsvei? Ny Strynefjellsvei og betydning for næringslivet. TØI rapport 1490/2016. Forfattere: Frants Gundersen, Petter Dybdal, Ove Langeland, Anja Fleten Nielsen, Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger