Du er her

Større regioner vil føre til økte CO2-utslipp

Det er et mål innenfor regional- og samferdselspolitikken at veiutbygging skal stimulere til større regioner, men dette vil med stor sannsynlighet føre til økt personbiltrafikk og dermed økte utslipp av klimagasser.

  Illustrasjonsfoto: Levanger

Det viser en ny analyse utført ved Transportøkonomisk institutt.

I siste stortingsmelding om regionalpolitikken (St.meld. nr. 21, 2005-2006) heter det: ”Regjeringen legger vekt på at veiutbygging mellom sentre og mellom sentre og omland skal medvirke til regionforstørring, for å utvide og styrke lokale arbeidsmarkeder og tilgang på tjenester for befolkning og næringsliv”.

I analysen har man sett på effekten av å utvide bolig- og arbeidsmarkedsregionene rundt de regionhovedsentrene som har mellom 5 000 og 50 000 innbyggere. En opprusting av vegnettet kan gi mange sentre vesentlig flere bosatte innenfor 45 til 60 minutters reiseavstand. En slik tilrettelegging for økt pendling til regionsentrene vil imidlertid føre til økte klimagassutslipp, viser analysen.

Rapport: Regionforstørring og utslipp av klimagasser. TØI rapport 978/2008. Av Øystein Engebretsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger