Du er her

Sentralisering og regionforstørring

Regionforstørring og sentralisering etter 1980 har endret arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. Regionforstørring innebærer økt rekkevidde som gjør at folk kan velge arbeidsplass over et større geografisk område.

Resultatet vises som økte pendlingsavstander. Regionforstørringen kan også ha bidratt til styrking av bosettingen i områder rundt sentrene.

Den økte rekkevidden skyldes veiutbyggingen. God tilgjengelighet og et mer utbygd tjenestetilbud i regionsentrene gjør at det totale tjenestetilbudet har blitt bedre selv i områder som gjennom sentraliseringen har mistet nærbutikken.

Målet i denne utredningen har vært å belyse sentraliserings- og regionforstørringstendensenes betydning for utviklingen av pendling og folks tilgang på tjenester etter 1980. Videre har målet vært å avdekke om regionforstørring kan ha påvirket utviklingen av bosettingsmønsteret i omlandene rundt regionhovedsentrene.

Reiselengden til arbeid innenfor dagpendlingsavstand har økt med minst 25 prosent etter 1980. Selv om det har vært en vesentlig sentralisering av arbeidsplasser og bosetting, tyder våre analyser på at hovedårsaken til økte reiselengder er økt rekkevidde som har gitt regionforstørring og mer regional integrasjon.

Dette er dokumentert både med pendlingsstatistikk og med tall fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene.

Regionforstørringen er hovedsakelig et resultat av omfattende utbygging av veinettet. De økte pendlingsavstandene er trolig et uttrykk for at nye muligheter er tatt i bruk.

Det har blitt bedre tilgang på arbeidsplasser fordi de yrkesaktive kan velge arbeid over et større geografisk område. Næringslivet har fått bedre tilgang på arbeidskraft og servicenæringen har fått større markedsunderlag.

Rapport:
Sentralisering og regionforstørring. Endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. TØI-rapport 981/2008 
Av Øystein Engebretsen, Liva Vågane

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger