Du er her

Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer

Tanken om at investeringer i infrastruktur stimulerer til regional utvikling og økonomisk vekst har vært sentral i samferdselspolitikken. En gjennomgang av forskningen på området viser at årsaksretningen mellom infrastrukturinvesteringer og økonomisk vekst er uklar, og mekanismene som ligger til grunn for en slik sammenheng er ikke godt nok forstått.

Videre går det fram av rapporten fra TØI at infrastrukturprosjekter synes å gi mer nytte enn det som framkommer i tradisjonelle nyttekostnadsanalyser.

Det er behov for en bred forskningsmessig innsats, basert på flere metoder, som etterprøver virkningene av infrastrukturinvesteringer. Blant annet vil en oppbygging av en database av casestudier gi et grunnlag for generalisering av forutsetninger for at infrastrukturinvesteringer gir vekst, og en bedre forståelse av utviklingsmekanismer og -terskler.
 

Rapport: Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer – en litteraturstudie. TØI-rapport 989/2008. Forfattere:: Anne Gjerdåker og Jon Inge Lian

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger