Du er her

Næringslivet i Oslo vokser

Oslo-området har høy sysselsettingsvekst, men veksten i verdiskapingen er lav sammenlignet med andre deler av landet.

Dette fremkommer i en ny TØI-rapport der forskere analyserer muligheter for å få til en bærekraftig byutvikling og samtidig utvikle et konkurransedyktig næringsliv i hovedstadsområdet.

Oslo-området har et dynamisk næringsliv med en stor andel av kunnskapsintensive, forretningsmessige tjenestenæringer med høy verdiskaping, men har samtidig lav verdiskaping per sysselsatt på av grunn av sterk vekst også i lavproduktive næringer som hotell, restaurant og transport.

I rapporten kartlegges og drøftes utviklingstrekk knyttet til næringsutvikling, sysselsetting og bosetting i området, og det ses på hvordan dette samspiller med areal- og transportutvikling i regionen.

Hovedstadsområdet har en sterk vekst i befolkning og sysselsetting og mye av veksten er konsentrert til bestemte områder. Det har skjedd en fortetting i sentrale deler av Oslo og vekst langs T-banelinjene utenfor sentrum. Det er generelt en god transportinfrastruktur i hovedstadsområdet med en relativt høy andel som går, sykler eller kjører kollektivt.

Om lag 10 prosent av alle arbeidsplasser i Oslo-området forsvinner hvert år. Det kompenseres ved at omtrent like mange nye virksomheter opprettes.

Selv om det er mange som pendler til Oslo for å jobbe, har Oslo redusert sin relative betydning som arbeidsmarked for kommunene rundt. For eksempel var det 6,3 prosent færre av arbeidstakerne i Nittedal som pendlet til Oslo i 2014 enn i 2001. Andelen har også gått ned i Bærum, Asker, Skedsmo, Ski, Oppegård, Lørenskog og Nesodden.

Forskerne bak rapporten argumenterer for at nye arbeidsplasser bør lokaliseres der folk bor. Det vil være viktig for å nå de politiske målsettingene om et bærekraftig bysamfunn og der trafikkveksten i byområdet kan tas med kollektiv, sykkel og gange. I rapporten trekkes Nydalen frem som et vellykket blandingsområde med både arbeidsplasser og boliger, og en høy andel som sykler og går.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Oslo kommune v/ byrådet.

Hele rapporten: Byutvikling, Infrastruktur og næringsutvikling i hovedstadsområdet – konkurransedyktig næringsliv og bærekraftig storbysamfunn. TØI-rapport: 1528/2016. Forfattere: Ove Langeland, Frants Gundersen, Leo Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen, Anja Fleten Nielsen, Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger