Du er her

Mikrofly overtar for motorfly og seilfly

Luftsportsmiljøet i Norge opplever synkende aktivitet for motorfly og seilfly, mens mikrofly opplever vekst. En av utfordringene er tilgang på landingsplasser, særlig i Osloregionen etter utflyttingen av hovedflyplassen fra Fornebu.

Mikrofly er blitt en stadig mer populær aktivitet. Foto: Os Aero Klubb.

Dette framgår av en rapport om luftsportsmiljøet i Norge utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Departementet publiserte sommeren 2008 rapporten ”Strategi for norsk luftfart”. Departementet fikk brede innspill fra allmennflysegmentet, det vil si privatflyging, forretningsflyging og ulike former for luftsport (ballong, fallsjerm, hangliding, mikrofly, modellfly, paragliding og seilfly). Aallmennflygingen fikk likevel liten omtale i strategidokumentet.

Samtidig har allmennflygningens rolle i europeisk luftfart fått økt fokus, blant annet i forbindelse med implementering av felleseuropeisk regelverk innen luftfart.

Av rapporten fremgår det at luftsportsmiljøet i Norge er allsidig og variert. Deler av miljøet er på vikende front, med synkende aktivitet for motorfly og seilfly, mens mikrofly opplever vekst. En stor del av luftsportsaktiviteten i Norge finner sted på Østlandet og rundt de store byene Stavanger, Bergen og Trondheim.

Den største utfordringen knyttet til utøvelse av luftsportsaktiviteter er usikkerhet, blant annet knyttet til implementering av nytt felleseuropeisk regelverk og ny luftromsstruktur. Det er også usikkerhet knyttet til tilgang på landingsplasser, særlig i Osloregionen etter utflyttingen av hovedflyplassen fra Fornebu, men også andre steder i landet, hvor det er utfordringer med hensyn til kommersiell trafikk og tilgang til lufthavn utenom åpningstid. Videre er det usikkerhet knyttet til fremtidig tilgang på drivstoff på grunn av forventet utfasing av det blyholdige flydrivstoffet 100LL.

Luftsport er i stor grad avhengig av frivillig innsats, noe som også gjenspeiles i beregninger av sysselsetting. Beregninger viser at luftsportsaktivitetene i Norge bare genererer 124 årsverk.

Flygerutdanning og rekruttering til luftfart er et viktig element i luftsportens samfunnsnytte. I tillegg gir luftsporten samfunnsnytte i form av frivillig brannovervåkning, søk og redning. Luftsporten har også verdi i seg selv med tanke på at idrett og rekreasjon kan skape samfunnsnytte i form av fellesskap, inkludering og kompe¬tanseutvikling.

Foreliggende rapport om luftsport er del av Samferdselsdepartementets arbeid for å belyse allmennflygingen i Norge. Det er ikke tidligere foretatt kartlegginger i Norge verken av allmennflyging generelt eller luftsport spesielt, og formålet med rapporten er å frembringe mer informasjon om luftsportsaktivitetene i Norge ved å kartlegge omfang, utfordringer og samfunnsnytte.

Rapport:
”Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte” TØI-rapport 1111/2010. Av Joachim Rønnevik og Anne Gjerdåker.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger