Du er her

Lokalt næringsliv er mer konkurransedyktig

Områder i Akershus med lokalt næringsliv har høyere lønnsomhet.

Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt som har kartlagt næringslivet i Akershus og hvilke faktorer som virker positivt inn på sysselsetting, verdiskaping og lønnsomhet.

De mest konkurransedyktige områdene har et næringsliv med lokal forankring.

- Dette er litt uventet. Ofte regnes det som gunstig for et næringsmiljø å tiltrekke seg avdelinger av store selskaper som kan trekke veksler på kompetanse og andre ressurser i moderselskapet. I denne analysen er det tvert imot områder med få koplinger til større eksterne foretak som kan vise til de beste resultatene, sier prosjektleder Frants Gundersen.

En mulig forklaring kan være at virksomheter som hører til «eksterne» selskaper nok kan trekke veksler på moderselskapet, men de er også utsatt for tilsvarende uheldige påvirkninger, som at morselskapet kan overføre verdier fra en lokal virksomhet til en mer sentral enhet og foreta beslutninger som er mer gunstig for morselskapet enn for den lokale virksomheten.

Akershus er et område i sterk vekst. Sysselsettingen har vokst med 45 prosent fra 2000 til 2017 til tross for at befolkningen bare har økt med 29,4 prosent i samme periode. Til sammenligning har sysselsettingen i hele landet økt med 35 prosent i samme tidsrom, og i Oslo bare med 24 prosent.

I tillegg til lokal forankring ser det ut som store næringsmiljøer, en blanding av næring og bolig, sentrumsnære områder og spesialisering har en gunstig effekt på konkurranseevnen. Kompetansemiljøer kommer derimot ikke spesielt bra ut i analysen.

Akershus omfatter svært ulike næringsområder, fra det helt urbane til det helt rurale og fra det høyt spesialiserte til det svært generelle. Veksten har kommet godt spedd utover i fylket – gjerne i nærheten av hovedtransportårene, slik som E18, E6 og jernbanen.

Næringslivet i Akershus er dominert av engroshandel og delvis detaljhandel. Hver sjuende sysselsatt i Akershus jobber innen engroshandel. Dette gir seg også utslag i at transport- og lagertjenester er overrepresentert. Det kan se ut som det er en viss arbeidsdeling mellom Oslo og Akershus ved at kjøpesentre, store varehus og varelagre plasseres i Akershus. Derimot finner vi mye mer finansnæringer og medienæringer i Oslo.

Et overraskende trekk i analysen er at kompetanse i liten grad slår inn positivt på den lokale konkurranseevnen. Det betyr at analysen ikke gir støtte for at det lokale næringsmiljøet bør bestå av virksomheter innen næringer som krever høyt utdannet arbeidskraft. Det virker heller ikke som at tilgangen på kompetansemiljøer virker positivt inn på konkurranseevnen til næringsmiljøet. Rapporten presiserer imidlertid at man skal være forsiktig med å trekke for bastante slutninger her - noe som kan kjennetegne kompetanse og kunnskapsproduksjon er at den kan komme til anvendelse i andre miljøer enn i eget næringsmiljø.

Rapport:
Næringsdrift og lokal konkurranseevne i Akershus, TØI rapport 1673/2018, Forfattere: Frants Gundersen, Ove Langeland, Anja F. Nielsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger