Du er her

Investeringer i samferdsel er viktig for næringslivet

Næringslivet har nytte av investeringer i samferdsel både ved at det gir økt tilgang til arbeidskraft og økt tilgang til markeder. Samtidig er det ikke slik at alle samferdselsinvesteringer medfører økonomisk vekst.

I Norge satses det stort på samferdselsinvesteringer, i hovedsak med offentlige midler. Dette motiveres blant annet med ønsket om å utvikle sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Næringslivet har nytte av investeringer i samferdsel både ved at det gir økt tilgang til arbeidskraft og økt tilgang til markeder. Samtidig er det ikke slik at alle samferdselsinvesteringer medfører økonomisk vekst.

TØI har på oppdrag fra NHO oppsummert sammenhengen mellom samferdselsinvesteringer og ringvirkninger, med særlig vekt på næringslivets nytte. Rapporten bygger på erfaringer fra norske og internasjonale prosjekter.

I alle investeringsprosjektene som diskuteres i utredningen har det vært observert trafikkvekst, men de lokale virkningene varierer fra negative til svært positive. Utbedring av samferdselsinfrastruktur er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for bærekraftige og attraktive regioner. I noen stedbundne næringer vil investeringer i samferdselsinfrastruktur kunne være en forutsetning for videre drift.

Samvariasjonen mellom samferdselsinvesteringer, befolkningsvekst og vekst i antall arbeidsplasser er klar. Årsakssammenhengene er derimot mindre opplagte.

I Norge satses det stort på samferdselsinvesteringer, i hovedsak med offentlige midler. Dette motiveres blant annet med ønsket om å utvikle sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner. Samferdselsinvesteringer antas å både gi direkte effekter for de som allerede reiser på en strekning i form av redusert reisetid og mulighet for økt rekkevidde på reisene. Økt rekkevidde kan bety flere muligheter både i form av potensielle servicetilbud og potensielle arbeidsplasser. For næringslivet betyr dette bedre tilgang på arbeidskraft, større muligheter for markedsføring av produkter og for økt tilgang på øvrige innsatsfaktorer.

Samferdselsinvesteringer kan føre til at virksomheter som tidligere har hatt betydelige lokale markeder, blir sterkere utsatt fra konkurranse fra større bedrifter innenfor samme bransje som er lokalisert andre steder. Samlet sett kan dette resultere i et mer konkurransedyktig næringsliv, men det vil også generere tapere og vinnere.

Ved å bruke pendling som indikator, ser en at effektene av samferdselsinvesteringer er størst der reisetiden mellom potensielle bo- og arbeidssteder reduseres betydelig. Dersom en ferje erstattes med en bro eller tunnel, eller en fjellovergang med en tunnel, vil det ofte skape økt samhandling mellom de berørte stedene. Betydelige reisetidsreduksjoner på det eksisterende vegnettet, som reduserer kø og forventede forsinkelser, vil ha tilsvarende forventet effekt. Størst effekt forventes der hvor reisetida etter utbedringen blir kortest.

Samferdselsinvesteringer antas derfor å føre til økt integrasjon. I eksemplene vi har sett på i denne rapporten, fra fastlandsforbindelsen til Magerøya i nord, til Storebæltbroa i sør, har dette vært tilfellet, men graden av økt integrasjon er svært ulik. Samtidig er det viktig å trekke fram at reisetid på arbeidsreiser bare forklarer noe av effektene som observeres. Næringsstruktur er også en viktig forklaringsvariabel.

Rapport:
Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer. TØI rapport 1328/2014. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Wiljar Hansen, Øystein Engebretsen

Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger