Du er her

Inndeling av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner

Ny inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner gir 159 regioner. Det er to færre enn ved forrige inndeling.

Transportøkonomisk institutt har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner). Inndelingen brukes til analyser og presentasjoner av samfunnsutviklingen, og av utvikling i statlige arbeidsplasser i forbindelse med lokaliseringspolitikken. De brukes også som ett av flere verktøy i avgrensinger av områder for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

TØI fikk høsten 2018 i oppdrag fra KMD å gjennomgå inndelingen av kommuner i BA-regioner. Rapporten foreligger nå. Bakgrunnen for at oppdraget er forberedelsene til arbeidet med revisjon av området for differensiert arbeidsgiveravgift (DA-ordningen).

Kommunestrukturen som vil gjelde fra 2020 (inkludert fastsatte grense­justeringer) er benyttet. Metoden er også revidert og tydeliggjort. Denne baserer seg nå kun på objektive kriterier uten bruk av skjønn i enkelttilfeller. Prinsippet om at inndelingen skal vise funksjonelt integrerte bo- og arbeidsmarkeder og være hensiktsmessige analyseenheter, er videreført fra sist. Inndelingen er basert på en kombinasjon av pendling og reisetid mellom kommuner.

Et utkast til rapport ble sendt til uttalelse til kommuner og fylkeskommuner i februar. Det kom 26 innspill på utkastet. TØI redegjør i rapporten for innspillene fra kommuner og fylkeskommuner. Alle innspillene er også vedlagt rapporten. Inndelingen resulterer i 159 BA-regioner. Dette er to færre regioner enn ved forrige revisjon i 2013. Endringen skyldes en kombinasjon av kommunesammenslåing, endring i pendling og reisetid, og justering av metode for inndeling.

Rapport:
Inndeling i BA-regioner 2020. TØI rapport 1713/2019. Forfattere: Frants Gundersen, Rasmus Bøgh Holmen og Wiljar Hansen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger