Du er her

Høyere vekst i godstransport enn persontransport

Veksten i godstransportarbeidet i Norge økte med 2,6 prosent i 2017.

Året før var det en nedgang på 9,6 prosent, medregnet kabotasje. Dette viser en oppsummering av transportytelsene i Norge fra 1946-2017 utarbeidet av TØI.

Det var i 2017 en vekst på 3,6 prosent i godstransport på sjø sammenlignet med året før, 2,0 prosent på veg og 2,1 prosent med fly, mens godstransport på bane hadde en liten nedgang. Beregnet eksklusive kabotasje økte transportarbeidet med bare 0,2 prosent fra 2016 til 2017.

Veksten i persontransportarbeidet i 2017 er beregnet til 1,7 prosent. Persontransportarbeidet med fly økte relativt mest, med 2,0 prosent. Persontransport på veg økte med 1,9 prosent, mens sjøtransport økte med 0,6 prosent.

Til sammen utgjør transport med fly, båt og bane knapt 14 prosent av det samlede persontransportarbeidet. Vegsektoren (buss, bil og MC) har nå en markedsandel på 86 prosent, mens luftfarten utfører sju prosent og bane (jernbane og sporveg) drøyt fem prosent, og båt og ferge drøyt én prosent. Disse andelene har vært relativt uendret siden 2010.

I løpet av 2017 ble det førstegangsregistrert 184 000 personbiler, ca. 10 000 flere enn i 2016, og en økning på om lag fem prosent. Tilsvarende tall for varebilene var 35 000, omtrent det samme antall som i 2016.

I 2017 ble det foretatt drøyt 398 millioner bussreiser, en økning på 29 millioner, eller 7,9 prosent, i forhold til året før. Transportarbeidet med buss gikk imidlertid noe ned, med 97 millioner personkilometer, eller 2,2 prosent, i 2017.

Trafikken med forstadsbanene i Oslo økte fra 106 millioner reisende i 2016 til 118 millioner i 2017, en økning på 11,3 prosent. Bybanen i Bergen fraktet 12,6 millioner passasjerer i 2017, en økning på 2,0 millioner og 18,9 prosent fra året før.

Året 2017 ble det foretatt 64,9 millioner reiser innenlands med tog, 1,0 millioner færre enn i 2016.

Rapport:
Transportytelser i Norge 1946–2017, TØI-rapport 1677/2018, Forfatter: Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger