Du er her

Gode vegforbindelser skaper sterkere regioner

Et sterkere regionalt servicetilbud og arbeidsmarked kan oppstå når regionsentre blir knyttet bedre sammen ved hjelp av nye veger.

Trekantsambandet.
Foto: Sunnhordland Bru og Tunnelselskap

Norge er preget av lange avstander, tynt befolkningsgrunnlag og en vanskelig topografi. Her er samferdselsinvesteringer derfor sett som viktig for velferd og økonomisk utvikling.

Fra 1990-tallet har store vegprosjekter i økende grad blitt konsentrert til sentral strøk, men også mindre sentrale strøk på Vestlandet og i Nord-Norge har fått sine prosjekter. En statistisk analyse av 102 store prosjekter åpnet i perioden 1993-2005 viser en svak sammenheng mellom investeringene og befolkningsutviklingen i nærliggende kommuner. Virkninger på inntektsnivå og næringsutvikling kunne ikke spores.

Casestudier viser at når regionsentre knyttes sammen med reisetider på inntil 45-50 minutter, legger dette til rette for styrking av servicetilbudet i regionen og det regionale arbeidsmarkedet. Hvor sterkt servicetilbudet blir, avhenger av det lokale befolkningsgrunnlaget, men eksempelstudiene viser at en størrelsesorden på 10 000 - 30 000 innbyggere synes tilstrekkelig for å bygge opp et tilbud godt nok for konsolidering og å stoppe handelslekkasjen til nærliggende større byer.

Eksportnæringer som industri og reiseliv er i stor grad styrt av internasjonale trender. Et godt vegtilbud har i mindre grad direkte innflytelse på utviklingen, men kan sies å være en nødvendig forutsetning for å modernisere både driftsform og produkttilbud.
 
Les mer i artikkel i tidsskriftet Samferdsel.

Rapport:
Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge. TØI-rapport 1065/2010. Forfatter(e): Jon Inge Lian, Joachim Rønnevik

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger