Du er her

Firedobling av antall cruiseturister på mindre enn 20 år

Men det forventes av reduksjon av årlige vekstrater fremover.

I en ny rapport er det utarbeidet oppdaterte prognoser for cruisetrafikken - primært antall anløp av cruiseskip – i norske havner på kort og lang sikt (2022, 2028, 2040, 2050 og 2060).

Antall cruiseturister i Norge har økt fra ca. 100 000 til nær 800 000 de siste 25 årene. Antall anløp økte fra ca. 1030 til 2150. Etter 2013 har veksttakten vært lavere enn tidligere, og man forventer en viss utflating framover.

Basert på forventet økonomisk vekst globalt (OECD), forventet vekst i internasjonal turisme (UN World Tourism Organisation) og cruisebransjens egne anslag på vekst globalt er de årlige vekstratene for cruiseturisme i Norge anslått til 2,5 prosent i et såkalt «høyt estimat» og 1,5 prosent i et såkalt «grunnestimat». Disse vekstratene innebærer at cruiseturismen i Norge forutsettes å vokse omtrent i samme takt som i andre cruiseregioner, utenom Asia, hvor veksten for tiden er spesielt høy.

En årlig vekstrate på 2,5 prosent fra 2018 til 2028 og 1,5 prosent fra 2028 til 2060 gir om lag 1,6 millioner cruiseturister i 2060 og om lag 2 600 anløp i norske cruisehavner. Det at antall anløp vokser mye mindre enn antall cruiseturister henger sammen med at cruiseskipenes forventes å fortsette å bli større og større.

Prognoser er også utarbeidet på landsdelsnivå. Veksten i Norge vil i hovedsak rette seg mot havner på Vestlandet. Det forventes også en viss vekst på Sørlandet og i Trøndelag, stagnasjon eller svak vekst i Nord-Norge og fortsatt noe nedgang i Oslofjordområdet.

Rapporten er laget på oppdrag for Kystverket, og er en oppdatering av tilsvarende rapport fra 2015.

Hele rapporten: Cruisetrafikk til norske havner - oversikt, utvikling og prognoser 2018-2060. TØI-rapport: 1651/2018. Forfatter: Petter Dybedal

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger