Du er her

Bilen dominerer i Buskerud

Bilen er det dominerende transportmiddelet i alle deler av Buskerud, fulgt av gange. Sykkel og kollektivtransport er de to minst brukte transportmidlene.

Det viser en ny rapport fra TØI som er skrevet som del av et faktagrunnlag for arbeidet med Regional areal- og transportplan for Buskerud. Rapporten beskriver temaene, transport, næringsutvikling og pendling.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 viser at innbyggerne i Buskerud har et reisemønster som er nokså typisk for Norge. Mellom 65 og 80 prosent av reisene skjer som bilfører eller bilpassasjer. Bilandelen er særlig høy i forstadskommunene rundt Oslo og Drammen. Bykommunen Drammen skiller seg noe ut med en noe lavere andel på 64 prosent.

Gangandelen varierer mellom 11 prosent i Øvre Eiker og 23 prosent i landkommunene i de øvre delene av fylket. Sykkelandelen er gjennomgående lav, som i de fleste andre områdene av Norge, og ligger på 4 prosent eller lavere. Kongsberg skiller seg ut med en sykkelandel på 8 prosent som er på samme nivå som andre typiske sykkelbyer som Trondheim og Tønsberg.

Kollektivandelen er på rundt 3 prosent i de fleste områdene av fylket. Kollektivandelen er noe høyere (4-6 prosent) for Nedre Eiker, Lier og Røyken som har en betydelig andel arbeidspendling til Oslo. Drammen skiller seg ut med en kollektivandel på 9 prosent.

De befolkningsrike kommunene i nedre deler av fylket er tett integrert i Osloregionen, som gir denne delen av fylket et ekstra bein å stå på. En utfordring i årene som kommer, kan bli å bremse veksten i biltrafikken og bedre kollektivtilbudet i den nedre delen av fylket. En annen utfordring kan bli å utvikle mer urbane bolig- og tettstedskvaliteter for å redusere bilavhengigheten generelt, og utvikle et boligtilbud tilpasset kommende eldrebølge og nye generasjoner av innbyggere.

TØI rapport 1423/2015. Fakta om transport, næring og arbeidspendling i Buskerud. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Njål Nore og Frants Gundersen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger