Du er her

Bane økte 10 ganger mer enn bil

Persontransportarbeidet på bane hadde i 2016 en prosentvis økning som var omlag 10 ganger så stor som økningen i persontransportarbeidet med personbil.

TØI har utgitt en rapport som oppsummerer transportutviklingen i 2016. Viktige begreper  er "persontransportarbeid"  og "godstransportarbeid" som betyr henholdsvis antall personer og tonn gods multiplisert med avstand.

Selv om bane (jernbane og sporvogn) hadde en mye høyere prosentvis vekst enn personbilen i 2016, var forholdet motsatt om vi ser på absolutte tall (en økning på 300 mill. personkm med personbil kontra 200 mill. personkilometer på bane). Dette kommer av at bane har en relativ liten markedsandel.

Veksten i utført persontransportarbeid i 2016 er beregnet til 0,9 prosent, mot 2,6 prosent året før. Transportarbeidet for de kollektive transportmidlene økte med 1,7 prosent, mens vekstraten for persontransportarbeidet med personbil er estimert til 0,5 prosent i 2016.

Persontransportarbeidet på bane økte mest, med 4,8 prosent, og sjøtransport med 2,7 prosent. Likevel utgjør dette bare knapt sju prosent av det samlede personportarbeidet.

Vegsektoren (buss, bil og MC) har nå en markedsandel på 88 prosent av transportarbeidet, luftfarten utfører fem prosent og bane (jernbane og sporveg) om lag seks prosent. Den siste prosenten utføres av båt og ferge. Disse andelene har vært relativt uendret siden 2000.

Målt i transportarbeid medregnet kabotasje gikk godstransportarbeidet ned med 0,7 prosent i 2016, mot en økning på 3,8 prosent året før. Transportarbeidet på bane økte med 7,8 prosent, mens godsarbeid på veg hadde en nedgang på 0,3 prosent, og godsarbeid på sjø gikk ned med 1,8 prosent. Eksklusive kabotasje økte derimot transportarbeidet samlet med 0,9 prosent fra 2015 til 2016, fortrinnsvis pga. en økning på 3,0 prosent i transportarbeidet på sjø.

Rapport:
Transportytelser i Norge 1946–2016. TØI-rapport 1613/2018 Forfatter: Eivind Farstad

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger