Du er her

60 000 kroner i årlig forbruk per hytte

Norske fritidsboliger i er bruk ca 40 netter i året, noe som utgjør 114 gjestedøgn. Bruksbetinget forbruk er beregnet til ca 15 000 kroner per år i gjennomsnitt. I tillegg kommer ca 19 000 kroner knyttet til det å eie hytta samt ca 25 000 kroner årlig til oppussing og oppgradering. Til sammen utgjør dette ca 21 milliarder kroner per år for alle fritidsboliger i Norge.
 

Det viser en ny undersøkelse av bruk av norske fritidsboliger utført av TØI. Undersøkelsen omfatter 3 000 husholdninger som eier og disponerer fritidsbolig i Norge. Tallene er gjennomsnittstall, og det er store variasjoner fra fritidsbolig til fritidsbolig med hensyn til bruk og kostnader.

I gjennomsnitt brukes norske fritidsboliger ca 40 netter i året eller 114 gjestedøgn. For disse er bruksbetinget forbruk siste overnattingstur beregnet til 3 100 kroner per reisefølge per besøk. Dettte tilsvarer 950 kroner per person og 178 kroner per gjestedøgn.

Det er betydelige forskjeller i forbruket og hvordan det fordeler seg på ulike varer og tjenester etter hvor fritidsboligen ligger og hva slags type fritidsbolig det er. Forbruket varierer også etter lengde på oppholdet, hvordan reisefølget er sammensatt og egenskaper ved eierne/brukerne.

Gjennomsnittlig ble det foretatt ca 19 reiser i undersøkelsesåret, inkludert dagsbesøk. Dagsturer og kortere overnattingsturer synker jevnt med økende avstand, mens antallet ferieturer (minst fire netter) ikke ser ut til å være avstandsavhengig. Lengre opphold per tur på fritidsboliger med lang reiseavstand bidrar til at samlet antall bruksdøgn ikke ser ut til å variere med reiseavstand.

I de generaliserte forbruksberegningene i rapporten er det tatt høyde for at hyppige brukere kan være overrepresentert i undersøkelsen, og det er lagt til grunn et revidert tall på 86 gjestedøgn per fritidsbolig. Bruksbetinget forbruk er ut fra dette beregnet til 15 280 kr per fritidsbolig.

Videre er utgifter knyttet til eierskap beregnet til 18 800 kroner årlig per fritidsbolig, og utgifter til oppussing, oppgradering eller påbygg er beregnet til ca 25 000 kr per fritidsbolig per år.

For Norge samlet er det beregnet et årlig forbruk på 21,3 milliarder kroner og nær 30 millioner overnattinger knyttet til private fritidsboliger i 2008. I beregningen av disse totaltallene er det lagt til grunn at 10 prosent av alle registrerte fritidsboliger antas å ikke være i bruk.

Rapport:
Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008. TOURIMPACT rapport nr 4. TØI rapport 1155/2011. Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger