Du er her

Reiser med kollektivtransport nesten halvert under første år i pandemien

Stor nedgang i alle typer persontransportarbeid under Covid-19 pandemien. Kollektivtransporten får svi mest, ifølge tallene fra 2020, og er som forventet. Godstransportarbeidet ble også noe redusert.

Covid-19 pandemien og de mobilitets- og kontaktbegrensende tiltakene som ble innført nasjonalt og regionalt fra mars 2020 satt sitt tydelige preg på transportytelsene i 2020. I følge en ny TØI-rapport viser tallene at person­transportarbeidet hadde en nedgang på over 14 prosent i 2020, mot en knapp vekst i 2019.

Både person- og godstrafikkarbeid ble redusert. Hardest gikk det ut over kollektivtrafikken, som ble nesten halvert i 2020. Av de kollektive transportformene ble persontrafikkarbeidet med buss minst redusert, med 38 prosent. Etter mange år med stabile markedsandeler, medførte Covid-19 pandemien og påfølgende tiltak en vridning av andelene fra sjø, bane og luft til vei.

Oppsummerte tall for 2020:

  • 6,1 prosent nedgang i trafikken på vegene
  • 46,4 prosent nedgang i persontransportarbeid med kollektive transportmidler totalt
  • persontransportarbeidet på bane, sjø og luft ble alle mer enn halvert
  • 38 prosent nedgang i persontransportarbeid med buss
  • 7,1 prosent reduksjon i persontransportarbeid med bil
  • 78 prosent nedgang i flyreiser til og fra Norge
  • En nedgang i det innenlandske godstransportarbeidet (inkl. kabotasje) på 4,6 prosent
  • Godstransportarbeid på sjø ble redusert med 9,2 prosent
  • Godstransportarbeid på vei ble redusert med 1,4 prosent
  • Men en økning på 3,6 prosent i godstransportarbeid på bane

Hvert år gir Transportøkonomisk institutt ut en publikasjon som gir oversiktstall for person- og godstransport på norsk område. Publikasjonen lages i nært samarbeid med Statistisk sentralbyrå, som har skaffet til veie mye av datagrunnlaget. Det er også tatt med tabeller med annen statistikk som er relevant for samferdselssektoren, samt tabeller med internasjonal transportrelatert statistikk. Rapporten er en del av prosjektet "Samferdselsstatistikk", som finansieres av Samferdselsdepartementet.

Du kan finne Transportindikatorer for januar 2022 her

Rapport: Transportytelser i Norge 1946–2020. TØI-rapport 1865/2022. Forfattere: Bjørg L. Flotve, Eivind Farstad, Kjetil Haukås

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger