logo

Søk

Du er her

Gode vegforbindelser skaper sterkere regioner

Et sterkere regionalt servicetilbud og arbeidsmarked kan oppstå når regionsentre blir knyttet bedre sammen ved hjelp av nye veger.

Trekantsambandet.
Foto: Sunnhordland Bru og Tunnelselskap

Norge er preget av lange avstander, tynt befolkningsgrunnlag og en vanskelig topografi. Her er samferdselsinvesteringer derfor sett som viktig for velferd og økonomisk utvikling.

Fra 1990-tallet har store vegprosjekter i økende grad blitt konsentrert til sentral strøk, men også mindre sentrale strøk på Vestlandet og i Nord-Norge har fått sine prosjekter. En statistisk analyse av 102 store prosjekter åpnet i perioden 1993-2005 viser en svak sammenheng mellom investeringene og befolkningsutviklingen i nærliggende kommuner. Virkninger på inntektsnivå og næringsutvikling kunne ikke spores.

Casestudier viser at når regionsentre knyttes sammen med reisetider på inntil 45-50 minutter, legger dette til rette for styrking av servicetilbudet i regionen og det regionale arbeidsmarkedet. Hvor sterkt servicetilbudet blir, avhenger av det lokale befolkningsgrunnlaget, men eksempelstudiene viser at en størrelsesorden på 10 000 - 30 000 innbyggere synes tilstrekkelig for å bygge opp et tilbud godt nok for konsolidering og å stoppe handelslekkasjen til nærliggende større byer.

Eksportnæringer som industri og reiseliv er i stor grad styrt av internasjonale trender. Et godt vegtilbud har i mindre grad direkte innflytelse på utviklingen, men kan sies å være en nødvendig forutsetning for å modernisere både driftsform og produkttilbud.
 
Les mer i artikkel i tidsskriftet Samferdsel.

Rapport:
Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge. TØI-rapport 1065/2010. Forfatter(e): Jon Inge Lian, Joachim Rønnevik

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no