Du er her

Fortetting er nøkkelen til redusert bilbruk i Hallingdal

Hallingdal har mye trafikk der klimaavtrykket i liten grad kan påvirkes av lokale aktører. Endret arealbruk er det viktigste virkemiddelet for redusert bilkjøring lokalt.

Hallingdal-regionen med kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol har satt seg mål om å redusere utslipp med 40 prosent innen 2030, og her spiller veitrafikken en viktig rolle. Hyttefolk som kjører til hytter i helger og ferier, samt gjennomfartstrafikken gjennom dalen, står for størstedelen av trafikkvolumet i regionen. Interntrafikken anslås til å være rundt 15-25 prosent. Det betyr at den delen av trafikken lokale myndigheter kan påvirke mest utgjør den minste andel av trafikken.

En ny TØI-rapport har vurdert mulige tiltak for å redusere klimaavtrykk fra trafikken i Hallingdal. Bilkjøring vil i all overskuelig framtid være hovedtransportmiddel i Hallingdal. Det er dermed to veier til redusert klimaavtrykk: Overgang til lavutslippsbiler eller redusert bilkjøring. Noe overgang til kollektivtransport vurderes som mulig, men ikke i et betydelig omfang.

Overgang til lavutslippsbiler retter seg imidlertid kun mot klimaavtrykket, så hvis trafikkvolum er eller kommer til å bli et problem, vil ikke elektrifisering løse dette. For å redusere bilkjøring vurderes det som urealistisk å redusere denne gjennom større avgifter eller forbud i de nærmeste årene. Bilen er for sentral som transportmiddel i Hallingdal, både i privat og næringsmessig sammenheng, og det mangler (foreløpig) alternative klimavennlige transportmåter.

Arealplanlegging som fortetting er nøkkelen til mindre bilbruk, både for å minimalisere lengden på nødvendig reiseavstand og for å endre bruksmønsteret:

Generell fortetting gir kortere reiseavstander mellom startpunkt og reisemål, og en større andel av reisene vil være så korte at sykkel eller gange blir mer aktuelt som reisemiddelvalg.

Fortetting av sentrumsområdene slik at bosted og arbeidssted ligger i samme område. I dag gjentas arbeidsreisen gjerne to ganger per dag og definerer rushtrafikken, i tillegg til at det gjøres en del ærender på vei til/fra arbeid

Samle parkeringsarealer til randsonen av sentrum der det er gangavstand til «alt» vil gjøre det mulig å fjerne parkeringsplasser foran hver butikk/arbeidsplass og unngå bilkjøring mellom hvert ærend. Dette kan åpne for ny bruk (fortetting) av sentrumsarealer og vil gi bedre rammer for gode ladefasiliteter for elbil

Endret arealbruk er det sterkeste virkemidlet for redusert bilkjøring lokalt. Det er imidlertid ikke mulig å anslå effekten av fortettingen på utslippsnivået, da dette vil være avhengig av hvor kraftig virkemidler den enkelte kommune er villig til å ta i bruk og tidshorisonten for implementering. Selv med omregulering av arealer er det usikkert hvor fort de nye planene vil settes ut i live. Det er heller ikke til å unngå at omdisponering av arealer vil støte på interessekonflikter lokalt.

Opp til 2020 har imidlertid utviklingen i Hallingdal gått feil vei. Med unntak av Hol kommune har det skjedd en spredning av arbeidsplasser i kommunene, noe som har ført til lengre arbeidsreiser og sannsynligvis lengre reiser generelt, og dermed mer trafikk og utslipp av klimagasser. Når det gjelder bosetning er imidlertid den generelle trenden en viss fortetting.

Prosjektet er finansiert av Klimanettverk Hallingdal.

Rapport: Hallingdal – trafikken og tiltak for reduksjon av klimaavtrykket. TØI-rapport 1777/2020. Forfattere: Frants Gundersen, Bjørg Langset

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger