logo

Søk

Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Konkurranse-politikken setter behovsprøvingen under press

  Det er betydelige forskjeller i hvordan dagens drosjereglement praktiseres i norske fylker. Grunnlaget for reguleringene har kommet under press fra flere hold, både gjennom endrede kjøpsformer i offentlig forvaltning og fra endret praktisering av behovsprøvingen.

 • Kollektivtrafikanter setter større pris på universell utforming enn før

  Universell utforming av kollektivtrafikken har større nytte for vanlige kollektivtrafikanter enn det man tidligere har vært klar over. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Bussanbud gir lavere kostnader

  Innføring av anbud i lokal rutebiltrafikk fører til reduserte tilskudd. Denne gevinsten ser heller ikke ut til å bli spist opp over tid.

 • Bedre veger gir økte klimagassutslipp

  Bygging av bedre veger gir stort sett økte klimagassutslipp. Hovedgrunnen er at forbedringer i vegnettet øker gjennomsnittshastigheten, en økning som ofte finner sted i det hastighetsintervallet hvor utslippene øker mest (over 80 km/t).

 • Konsentrert utbygging viktig i Buskerudbyen

  Skal Buskerudbyen utvikle seg til en bærekraftig og konkurransedyktig byregion, er det viktig at arealutviklingen foregår konsentrert slik at flest mulig turer kan foretas til fots eller med sykkel, og slik at området kan betjenes godt med kollektivtransport.

 • Tett utbygging i Oslo gir miljøgevinst

  Oslo har siden 1990-årene fulgt en klar fortettingsstrategi og derved brutt en langvarig trend med byspredning. Innenfor Oslo kommune økte befolkningstettheten med over 11 prosent fra 2000 til 2009. Dette har bidratt til å redusere veksten i biltrafikken, ifølge en rapport fra TØI.

Viser fra 85 til 90 av totalt 107 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas