Du er her

Innovasjonsprosjekt:

SMARTIS 2.0

Bærekraftige mobilitetspakker for et grønt skifte blant yngre eldre på Nord Jæren

Prosjektmål

Bærekraftige mobilitetspakker for et grønt skifte blant yngre eldre på Nord Jæren

Innovasjonsprosjektet SMARTIS 2.0 skal bidra til et grønt mobilitetsskifte blant yngre eldre (65-79 år) på Nord Jæren gjennom å utvikle og teste bærekraftige mobilitetspakker basert på segmentert mobilitetsplanlegging.

Mobilitetspakkene skal bestå av nye eller forbedrede løsninger, målrettet kommunikasjon og informasjon, samt insentiver for å endre atferd og mobilitetsløsninger som svarer ut målgruppens behov og preferanser - kombinert med et tilpasset opplegg for oppfølging og tilbakemelding for å motivere til å opprettholde endringene.

Til grunn for pakkeutviklingen ligger en grundig kartlegging av yngre eldres reiseatferd, -behov og -preferanser, samt barrierer mot og muligheter for bruk av nye mobilitetsløsninger.

Yngre eldre et segment som reiser mye med bil, og reiser mer og lengre enn før. Mye tyder på at gruppen i mindre grad enn andre grupper anvender bærekraftige alternativer som sykkel, kollektiv, delemobilitet. Dette utfordrer realisering av nullvekstmålet på Nord Jæren.

Høyt bilbruk og bilavhengighet blant yngre eldre er også en utfordring for å nå nasjonale mål om en aktiv og selvstendig alderdom med høy samfunnsdeltakelse.

Om prosjektet

Prosjektet bygger på funn fra kvalifiseringsprosjektet SMARTIS Rogaland som viste at det er store kunnskapshull knyttet til hvordan yngre eldre reiser, samt deres kunnskap om og holdninger til bærekraftig mobilitet, teknologi og deres endringsvilje. Dette hindrer utvikling av attraktive mobilitetsløsninger og effektive virkemidler for atferdsendring blant gruppen. Hittil har eldre over 67 år blitt sett på som en ensformet gruppe reisende. Å fokusere på yngre eldre som spesifikk gruppe, og særlig mål om å etablere bærekraftige reisevaner de bevarer gjennom hele pensjonstilværelsen, er derfor i seg selv en innovativ tilnærming.

Et grønt mobilitetsskifte blant yngre eldre på Nord Jæren forutsetter mobilitetspakker som svarer ut deres faktiske behov, ønsker, preferanser og utfordringer slik at de tar dem i bruk og reduserer bilbruk.

SMARTIS 2.0 anvender derfor brukerorientert tjenestedesign som metodikk hvor innovasjon og utvikling skjer gjennom tett dialog og samskapning mellom brukere, tilbydere og forskere. Inn i arbeidet kombinerer vi kvantitative metoder (spørreundersøkelse, panelundersøkelse med digitaltinnsamlede reisedata) med kvalitative metoder (intervju, workshops).

Prosjektet skal også evaluere effekten av piloter for mobilitetsplanlegging for mer differensiert kunnskap om hvorvidt og evt. hvordan ulike tiltak fungerer (deltakelse/co-creation, økonomisk insentiv, konkurranser, feedback, osv.). Således vil prosjektet bidra til mer kunnskap om hvordan offentlige aktører kan jobbe målrettet og effektivt rettet mot yngre eldres mobilitet.

Innovasjonen, kunnskapen og erfaringene som produseres gjennom SMARTIS 2.0 vil være svært nyttig for:

  • yngre eldre som brukere
  • partnerne i prosjektet som utgjør både tilbydere og offentlige myndigheter
  • kollektivselskaper
  • mobilitetsaktører
  • andre byområder
  • offentlige myndigheter fra kommunalt til statlig nivå ellers i Norge og utlandet, som jobber med samferdsel, nullvekstmålet, folkehelse, aldersvennlig samfunn, mv.

Prosjektpartnere

Kolumbus (prosjekteier)

Transportøkonomisk institutt (prosjektledelse)

Stavanger kommune

Kobla AS

Heime

Universitetet i Stavanger.

Kontaktperson

Maja Karoline Rynning

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger