Du er her

Forskningsprosjekt:

FREMTRANS

Kunnskap for utvikling av fremtidens bærekraftige transportsystemer.

FREMTRANS står for Fremtidens bærekraftige transportsystemer i byene i Innlandet. I dette forprosjektet skaper vi kunnskap om hvordan planlegge og utvikle slike transportsystemer.

Prosjektet utnytter muligheten som oppstår når det gjennomføres større endringer i transportsystemene i sentrum av Kongsvinger. Dette kan betraktes som naturlige eksperimenter som gir en unik anledning til å få ny og bedre kunnskap om

  • Hvordan ulike trafikanter (gange, sykkel, kollektivtrafikk, bil) tilpasser seg til at arealer tidligere brukt til kjøring og parkering reallokeres til bruk for gåing, sykling, kollektivtransport og byliv
  • Hvilke effekter og konsekvenser dette har til den type byer som finnes i Innlandet

I prosjektet skal vi teste og sammenligne ulike teknologier og metoder for å telle gående og syklende, med mål om å avklare hvilke som egner seg i byene i Innlandet og lignende byer. Vi skal også utforske hvordan små og mellomstore byer kan lagre, analysere og dele slike data på en smart og ressurseffektiv måte.

FREMTRANS er et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt TØI, Kongevinger kommune, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og Disruptive Engineering. Det er finansiert av Regionalt forskningsfond Innlandet (RFF Innlandet) og partnerne. Kongsvinger kommune er prosjekteier.

Resultatene fra forprosjektet og et senere hovedprosjekt vil muliggjøre utvikling av fremtidens bærekraftige og attraktive byer og bytransportsystemer i Innlandet og andre steder.

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen av FREMTRANS.

Kontaktperson

Maja Karoline Rynning

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger