Du er her

Forum for byutvikling og bytransport

Forumet er et sted hvor planpraksis og forskning diskuterer og utveksler kunnskap og erfaringer knyttet til byutvikling og bytransport.

Forumet skal avdekke kunnskapsbehov knyttet til bytransport og byutvikling og gi innspill til fremtidig forskning.

Formålet med forumet er tredelt:

  • Å avdekke kunnskapsbehov i byer av ulike størrelser.
  • Å legge til rette for at disse kunnskapsbehovene kan dekkes gjennom forskning.
  • Å formidle eksisterende kunnskap om relevante tema.

Medlemmer i Forum for byutvikling og bytransport bidrar til å definere forskningsagendaen. Det styrker muligheten for at det gjennomføres undersøkelser og forskning som medlemmene ønsker og har bruk for. Forumet kan også danne grunnlag for samfinansiering av forskning/prosjekter som er initiert av medlemmene.

Målgruppen i Forum for byutvikling og bytransporter er statlige, regionale og lokale aktører og etater fra ulike sektorer, som på ulike vis er sentrale deltagere i planlegging etter plan- og bygningsloven. Private aktører er også velkomne.

Forumet skal være relevant for alle norske byer, også små og mellomstore.

Forumet skal styrke bidra til å styrke planpraksis ved å bidra til et sterkere faglig fundament for planleggingen, og ved å legge til rette for erfaringsdeling. Dette gjelder kunnskap om effekter av ulike typer byutvikling og utvikling av bytransportsystemene, så vel som kunnskap om kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser og prosesser.

Organisering

Kjernen i forumet er fire årlige arbeidsseminar, hvor vi fokuserer på temaer definert av forumet. Vi legger til rette for at de som ønsker det kan delta fullt ut via nett.

Relevante forskere presenterer eksisterende kunnskap på feltet og representanter fra praksis presenterer problemstillinger de står overfor og hva slags kunnskap de har behov for. Basert på dette diskuterer og definerer forumet prioriterte forskningsbehov. Dette sammenfattes, og legges åpent tilgjengelig ut på forumets hjemmesider, slik at alle fritt kan bruke dette til å initiere, bestille eller utvikle forskningsprosjekter.

Forumet er i hovedsak finansiert av medlemskontingent, og har mottatt tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Om dere ønsker å bli medlem ta kontakt med Aud Tennøy, eller fyll inn og signer samarbeidsavtale for fylkeskommuner og statlige aktører eller for kommuner, statsforvaltere, private og andre og send signert og utfylt avtale til Aud Tennøy. Medlemskontingenten er på kr. 25 000 per år for fylkeskommuner og statlige aktører og kr. 10 000 per år for andre.

Kontaktperson

Aud Tennøy

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger