logo

Søk

Du er her

Forum for byutvikling og bytransport

Forumet skal være et sted hvor planpraksis og forskning diskuterer og utveksler kunnskap og erfaringer knyttet til byutvikling og bytransport.

Forumet skal også avdekke kunnskapsbehov knyttet til bytransport og byutvikling og gi innspill til fremtidig forskning.

Formålet med forumet er tredelt:

  • Å avdekke kunnskapsbehov i byer av ulike størrelser.
  • Å legge til rette for at disse kunnskapsbehovene kan dekkes gjennom forskning.
  • Å formidle eksisterende kunnskap om relevante tema.

Som medlem i Forum for byutvikling og bytransport kan din organisasjon være med på å definere forskningsagendaen. Dermed kan man styrke muligheten for at undersøkelser og forskning som medlemmene ønsker, blir gjennomført.

Forumet kan danne grunnlag for samfinansiering av forskning/prosjekter som er initiert av medlemmene.

Målgruppen i Forum for byutvikling og bytransporter er statlige, regionale og lokale aktører og etater fra ulike sektorer, som på ulike vis er sentrale deltagere i planlegging etter plan- og bygningsloven.

Forumet skal være relevant for norske byer, også små og mellomstore.

Forumet skal styrke aktører i planprosesser i tråd med planlovens intensjoner ved at de får et sterkere faglig fundamentert grunnlag til sine arbeidsområder, og at de får anledning til å utvikle sin planfaglige kompetanse. Dette gjelder kunnskap om effekter av ulike typer byutvikling og utvikling av bytransportsystemene, så vel som kunnskap om kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser og prosesser.

Organisering

Forumet vil arrangere fire årlige arbeidsseminar. Her vil vi sette fokus på temaer definert av forumet.

Relevante forskere presenterer eksisterende kunnskap på feltet og representanter fra praksis presenterer problemstillinger de står overfor og hva slags kunnskap de har behov for. Basert på dette diskuterer og definerer forumet prioriterte forskningsbehov. Dette sammenfattes, og legges åpent tilgjengelig ut på forumets hjemmesider, slik at alle fritt kan bruke dette til å initiere, bestille eller utvikle forskningsprosjekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no