Du er her

Prosjekt: WALKMORE

Hvordan få flere til å gå i små norske byer?

WALKMORE har som mål å realisere det store potensialet for gange i små norske byer (10.000-15.000 innbyggere).

Prosjektet skal forske på hvordan små byer kan få folk til å gå mer i hverdagen gjennom areal- og transportplanlegging og -utvikling. Målet er å produsere ny kunnskap om

i) planleggingsprosesser og praksis for gange

ii) verktøy og metoder for kartlegging og evaluering av gange og gangvennlighet

iii) hvordan folk oppfatter gangvennlighet i sine bygde omgivelser, særlig i små byer

Dette vil styrke byenes evne til å planlegge og utvikle sine areal- og transportsystemer på måter som får folk til å gå mer.

For tiden pågår en undersøkelse i de tre prosjektbyene. Delta på undersøkelsene i menyfeltet.

Bakgrunn

Gange er et sentralt element i et bærekraftig transportsystem, i seg selv og som en del av reiser med flere reisemidler. Å øke gangandelene er derfor sentralt for å nå nasjonale og internasjonale klima- og miljømål for å redusere bilavhengighet, lokal luftforurensing og urbane trafikk volumer, forbedre folkehelse, samt å skape levende, attraktive og inkluderende byer.

Små norske byer kjennetegnes ofte av korte avstander i og nært sentrum. Dette representerer et stort potensial for gange. Likevel dominerer bilen fortsatt i hverdagsreisene. Areal- og transportplanlegging og -utvikling, fra by i sin helhet til fortauets utforming, har en viktig rolle for å sikre gode forhold for gående. Også for å styrke konkurransekraften til gange som reisemiddelvalg og gjøre gange mer attraktivt.

Det er imidlertid store kunnskapsmangler knyttet til hvordan planlegge for gange, hvordan bygde-omgivelser påvirker "gangatferd" og hvordan små og store tiltak kan gjøre gange mer attraktivt.

Dette hindrer byers evne til å øke gangandeler gjennom areal- og transportplanlegging og -utvikling. Små byer har ofte begrensede administrative og økonomiske ressurser. Et viktig aspekt er derfor å utforske hva som er "godt nok" når det gjelder metoder, verktøy og tiltak i denne type kontekst.

Prosjektmål

Den overordnede problemstillingen i WALKMORE er:

Hvordan kan små byer planlegges og utvikles for å få folk til å gå mer?

Dette utforskes gjennom flere arbeidspakker som ser på planleggings prosesser, opplevelse av bygde-omgivelser, verktøy for å kartlegge og evaluere gangvennlighet, lavbudsjettspiloter for å gjøre gange mer attraktivt, samt samarbeid mellom aktører innenfor byplanlegging og -utvikling fra strategisk til operasjonelt nivå.

Partnere

WALKMORE er et samarbeidsprosjekt mellom Narvik og Nordland fylkeskommune, Steinkjer og Trøndelag fylkeskommune, Kongsvinger og Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet (NMBU) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

TØIs rolle

TØI leder prosjektet med Dr. Tanu Priya Uteng som prosjektleder i tett samarbeid med Dr. Maja Karoline Rynning. For byene bidrar deltakelsen i prosjektet til konkrete resultater og kunnskap de kan enkelt anvende i sin praksis. For forskerne bidrar samarbeidet til å sikre at den produserte kunnskapen er relevant og anvendbar for praksis. Dette er viktig for å få til en bedre planlegging og utvikling for gange slik at flere går mer.

For mer informasjon kontakt Maja Karoline Rynning (Engineer M.Sc, Architect M.Arch)

Kontaktperson

Maja Karoline Rynning

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger