Du er her

Framkommelighet og frekvens avgjør kvaliteten i kollektivtransporten

Et kollektivtransportsystem med høy kvalitet må først og fremst ha god framkommelighet og høy frekvens. I tillegg må det ha et prisnivå som kan konkurrere med kollektivtransportens sterkeste rival, bilen.

For å etablere et slikt system kreves det store investeringer i egne traseer og godt materiell, samt betydelige tilskudd til drift, går det fram av en rapport fra TØI. Rapporten omhandler hva som skal til for å få til høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byer.

Tilskuddsandelen i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger varierer mellom 45 og 27 prosent og er betydelig lavere enn i andre nordiske byer og i mange byer utenfor Norden. Med grunnlag i lokale utredninger, er investeringsbehovet i nye buss- og banesystemer i de fire byene anslått til nærmere 100 milliarder kroner i årene framover.

I tillegg kommer behovet for betydelige økninger i driftstilskuddene, i hvert fall om det er et mål å nå en velferdsmaksimerende tilskuddsandel på i overkant av 50 prosent.

Bakgrunnen for at en såpass stor andel er velferdsmaksimerende, er effekter knyttet til trengsel på vegene, særlig i rushtiden, og til at forbedringer i kollektivtilbudet virker selvforsterkende.

Rapport:
Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder. TØI rapport 1099/2010. Forfattere: Arvid Strand, Jørgen Aarhaug, Nils Fearnley, Tanja Loftsgarden og Jan Usterud Hanssen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger