Du er her

Fartsgrense på 30 km/t i byområder har hatt positiv effekt

Flere europeiske byer har innført generell fartsgrense på 30 km/t i byområder og resultatene viser lavere hastigheter, at fartsgrensen overholdes og færre ulykker.

Det viser en ny TØI-rapport som har oppsummert erfaringer fra seks europeiske byer, samt Spania, som nylig har innført generell fartsgrense på 30 km/t. Diskusjonen om å senke fartsgrenser pågår også i norske byområder.

Lavere hastigheter og færre trafikkulykker

Byene i studien har i hovedsak valgt generell fartsgrense på 30 km/t for alle gater og veier i hele byen eller i store deler av byregionen, med unntak for noen definerte hovedveier. Byene har dokumentert ønskede effekter som lavere hastigheter, stor grad av overholdelse av fartsgrensene, samt betydelig færre trafikkulykker, særlig alvorlige ulykker og ulykker som involverer fotgjengere og syklister. De byene som har målt eller beregnet utviklingen i lokal forurensning (Grenoble og Bilbao) og støy (Brussel), har funnet reduksjoner.

Alle byene har tatt grep for å sikre at fartsgrensene overholdes, og flere var i ferd med å trappe opp innsatsen. De har gjennomført informasjonskampanjer, intensivert fartskontroller og tatt organisatoriske grep for å sikre at fartsgrensene håndheves. Spania har innført forbud mot innretninger som varsler fartskontroll.

Mer kunnskap nødvendig

De fleste byene gjennomførte endringene nylig og rett før eller under pandemien (de fleste i 2020 og 2021). Det er derfor som forventet at det ikke finnes godt dokumentert kunnskap om resultater fra alle byene, og at det som finnes i hovedsak gjelder mer umiddelbare effekter som redusert hastighet, trafikkulykker, støy, forurensing, osv. Studien er basert på få caser, hvor det forelå indikasjoner på at de hadde oppnådd gode resultater, og undersøkelsene ble gjennomført relativt kort tid etter innføring av tiltaket. Dokumentasjon fra flere caser vil være nødvendig for å kunne si noe om hvorvidt man kan forvente lignende resultater i andre byer. Resultatene var, på den annen side, sammenfallende på tvers av byer som er ulike på flere måter, så studien kan være nyttig for diskusjonene om innføring av generelle fartsgrense på 30 km/t i norske byer. 

Beslutninger om innføring av fartsgrenser på 30 km/t kan tas på ulike nivåer, ved at nasjonale myndigheter definerer fartsgrensene i alle byene, ved at politiske myndigheter i bykommunene tar beslutningen, eller ved at myndigheter på ulike nivåer velger å innføre denne fartsgrensen på de delene av vei- og gatenettet de administrerer i byområdene.

Oppdragsgiver er Viken fylkeskommune.

Rapport: Innføring av 30 km/t som generell fartsgrense i europeiske byer - Hvilke effekter kan dokumenteres? TØI-rapport 2009/2024. Forfattere: Aud Tennøy og Cyriac George

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger