Du er her

Gjøvikbanen: Konkurranse ga bedre tilbud til lavere pris

Konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen har bidratt til lavere kostnader for det offentlige og bedre tilbud for passasjerene, uten at dette har gått på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser.

Dette er hovedkonklusjonen i en evaluering som Transportøkonomisk institutt har utført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

I rapporten stilles det imidlertid spørsmålstegn ved den fremtidige kostnadsutviklingen på strekningen, og konkurransens virkninger for øvrige deler av jernbanenettet og NSBs virksomhet.

Konkurranseutsetting innbærer at det offentlige lar andre aktører konkurrere om å utføre en oppgave som tradisjonelt har vært utført av det offentlige selv. I 2004 gjennomførte Samferdselsdepartementet det første forsøket med å konkurranseutsette passasjertransport med jernbane i Norge, på strekningen Gjøvik - Oslo. NSB Gjøvikbanen vant anbudet.

Rapporten konkluderer med at mange av målene med konkurranseutsettingen er nådd. Dette gjelder både reduserte kostnader, et bedre togtilbud og høyere passasjertall. Dette er i tråde med europeiske erfaringer. Gevinstene er oppnådd uten at ansattes arbeidsbetingelser har blitt forverret.

Potensialet for offentlig styring kan også sies å være styrket. Samferdselsdepartementet har fått økt kunnskap og kompetanse om jernbane som følge av prosessen og dermed bedre forutsetninger for å stille krav til utformingen av persontransport med tog.

Samtidig har nye utfordringer oppstått. Utviklingen på Gjøvikbanen fremover vil i stor grad avhenge av tilstanden på infrastrukturen, men forholdet mellom Jernbaneverket og NSB Gjøvikbanen AS, og hvilke krav og forventninger de kan ha til hverandre, er i liten grad adressert i den eksisterende driftskontrakten.

I tillegg indikerer både organisatoriske og holdningsmessige forhold at Gjøvikbanen har et uforholdsmessig sterkt fokus, i forhold til sammenliknbare strekninger. Dette kan være samfunnsøkonomisk uheldig.

Flere av funnene i rapporten er beheftet med usikkerhet fordi datamaterialet er ufullstendig. Dette gjelder både de totale administrasjonskostnadene ved konkurranseutsettingen og virkningene for øvrige deler av NSBs virksomhet, hvor tilgangen til data har vært svært begrenset.

Rapport:
På sporet av konkurranse . Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
TØI-rapport 1104/2010. Forfattere: Frode Longva, Silvia J Olsen, Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger