Du er her

Arealbruk i Vestfold - sprik mellom målsettinger og faktisk politikk

Til tross for at Vestfoldskommunene har som mål å legge til rette for miljøvennlig transport, gjennomfører de en arealplanlegging som er i strid med målsetningen. For effektivt å redusere sine CO2 -utslipp fra biltrafikk kan kommunene ta i bruk en helhetlig strategi med et bredt spekter av virkemidler.

 

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra KS/Grønne energikommuner gjennomført en studie av kommune-planene i Vestfold og visualisert et fremtidsscenario for kommunenes klimagassutslipp.

Gjennomgang av kommuneplanene viser at alle kommunene har målsettinger om en bærekraftig utvikling og satsing på miljøvennlig transport i samsvar med rikspolitiske bestemmelser. For de fleste av kommunene synes det imidlertid å være dårlig samsvar mellom målsettinger i planen og den praktiske planleggingen nedfelt i plankart og bestemmelser. Mange av kommunene legger opp til en ”både-og-politikk”, der det legges til rette for både tett og spredt utbygging.

Kommunenes arealplanlegging påvirker befolkningens reisevaner, og er viktig for å redusere klimagassutslippene. Kommunene legger føringer for bolig- og næringsutvikling i kommune¬planene, noe som gir ringvirkninger for reisevaner og bruk av transportmiddel.

Dersom målsettingene om en bærekraftig utvikling skal nås, bør arealplanleggingen legge til rette for å redusere transportbehov og stimulere til at flere vil benytte kollektive transportmidler, gange eller sykkel. Dette kan gjøres gjennom å lokalisere fremtidige boliger og arbeidsplasser i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Rapport:
Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold. TØI-rapport 1089/2010
Forfatter(e): Tanja Loftsgarden og Petter Christiansen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger