Du er her

 • > Forsiden
 • > Byutvikling og bytransport

Siste nytt

 • Kollektivtrafikanter setter større pris på universell utforming enn før

  Universell utforming av kollektivtrafikken har større nytte for vanlige kollektivtrafikanter enn det man tidligere har vært klar over. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Bussanbud gir lavere kostnader

  Innføring av anbud i lokal rutebiltrafikk fører til reduserte tilskudd. Denne gevinsten ser heller ikke ut til å bli spist opp over tid.

 • Bedre veger gir økte klimagassutslipp

  Bygging av bedre veger gir stort sett økte klimagassutslipp. Hovedgrunnen er at forbedringer i vegnettet øker gjennomsnittshastigheten, en økning som ofte finner sted i det hastighetsintervallet hvor utslippene øker mest (over 80 km/t).

 • Konsentrert utbygging viktig i Buskerudbyen

  Skal Buskerudbyen utvikle seg til en bærekraftig og konkurransedyktig byregion, er det viktig at arealutviklingen foregår konsentrert slik at flest mulig turer kan foretas til fots eller med sykkel, og slik at området kan betjenes godt med kollektivtransport.

 • Tett utbygging i Oslo gir miljøgevinst

  Oslo har siden 1990-årene fulgt en klar fortettingsstrategi og derved brutt en langvarig trend med byspredning. Innenfor Oslo kommune økte befolkningstettheten med over 11 prosent fra 2000 til 2009. Dette har bidratt til å redusere veksten i biltrafikken, ifølge en rapport fra TØI.

 • Prinsipper og retningslinjer for handel

  Om lag 30 prosent av alle reiser som bilfører er knyttet til innkjøp og service. For å nå vedtatte målsettinger om å begrense reiselengdene og bilbruken, har det derfor betydning hvor de ulike tilbudene er lokalisert og hvordan de er tilpasset befolkningens ønsker og behov.

Viser fra 97 til 102 av totalt 118 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger