Du er her

Bedre veger gir økte klimagassutslipp

Bygging av bedre veger gir stort sett økte klimagassutslipp. Hovedgrunnen er at forbedringer i vegnettet øker gjennomsnittshastigheten, en økning som ofte finner sted i det hastighetsintervallet hvor utslippene øker mest (over 80 km/t).

Det framgår av TØI-rapport 1027/2009 som har undersøkt hvorvidt bedre veger gir mindre klimagassutslipp.

I tilleg til økt hastighet øker utslippene også som følge av at bedre veger fører til at transportmengden øker ved at den enkelte utfører flere og lengre turer. Det skjer også en overgang fra kollektive transportmidler og gang- og sykkeltrafikk til personbil som følge av at forholdene for personbilreiser blir relativt bedre.

Vegbyggingen i seg selv, og tilhørende drift og vedlikehold, fører også til økte klimagassutslipp. Denne økningen er relativt sett større jo mindre trafikkmengder som avvikles på de aktuelle vegstrekningene.


Rapport:
Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport . Forfatter(e): Arvid Strand m fl


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger