Du er her

Kollektivtrafikanter setter større pris på universell utforming enn før

Universell utforming av kollektivtrafikken har større nytte for vanlige kollektivtrafikanter enn det man tidligere har vært klar over. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Universell utforming er viktig for å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for alle, uansett forutsetninger. Tradisjonelt har man tenkt på rullestolbrukere, blinde og svaksynte eller andre med spesielle behov når det her vært snakk om universell tilrettelegging. Men slik standardheving kommer også vanlige trafikanter til gode.

En ny undersøkelse viser at trafikanter på allerede godt tilrettelagte kollektivreiser er villige til å betale ca 4 kroner mer pr kollektivreise dersom standarden i form av universell tilrettelegging økes ytterligere. Sanntidsinformasjon på holdeplassen, informasjon om neste holdeplass om bord, leskur med sitteplass og fjerning av snø og is på holdeplassen verdsettes høyt. Lavgulv med tilpasset holdeplass og renhold på holdeplassen har også klart positiv verdi.

Undersøkelsen er foretatt ved hjelp av spørreskjema som ble delt ut til passasjerer på utvalgte kollektivtransportmidler i Drammen, Kristiansand og Oslo, samt at det blant disse passasjerene ble rekruttert en gruppe som deltok i en mer omfattende verdsettingsstudie. I tillegg ble det gjennomført intervjuer med fokusgrupper i Oslo.

Om lag halvparten av trafikantene svarer at tiltakene for universell utforming bidrar til at de reiser mer kollektivt. Når det gjelder generelle tiltak for å øke andelen reisende med kollektivtransport, kommer imidlertid pris, punktlighet og frekvens betydelig høyere på listen enn tiltak som god informasjon og reduserte fysiske barrierer.

Rapporten inneholder en liste over hvordan passasjerene verdsetter i alt 14 ulike tiltak.

Kilde:
Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming TØI-rapport 1039/2009. Forfatter(e): Nils Fearnley et al
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger