Du er her

Konsentrert utbygging viktig i Buskerudbyen

Skal Buskerudbyen utvikle seg til en bærekraftig og konkurransedyktig byregion, er det viktig at arealutviklingen foregår konsentrert slik at flest mulig turer kan foretas til fots eller med sykkel, og slik at området kan betjenes godt med kollektivtransport.

TØI har vært engasjert av samarbeidsprosjektet Buskerudbyen (som geografisk dekker kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier) for å bidra med faglige innspill til et pågående arbeid som skal bidra til å utvikle byområdet til en bære- og konkurransedyktig byregion.

Dette innebærer blant annet å redusere biltrafikken i regionen, å sikre fremkommelighet for næringslivets transporter og å muliggjøre utvikling av mer attraktive byer og tettsteder. Dette skal skje i en periode hvor det forutsettes relativt sterk vekst i befolkningen.
 
Rapporten inneholder en skisse til et helhetlig areal- og transportkonsept for en klimavennlig og konkurransedyktig utvikling av byområdet. Bevisst arealbruk er et hovedgrep i anbefalingene. Det er særlig viktig å lokalisere arealintensive arbeidsplasser, handel og service mest mulig sentralt, slik at flest mulig kan nå disse uten bruk av bil. Nye boliger bør også lokaliseres i eller tett ved sentrum.

Basert på dette anbefaler rapporten at nye boliger, arbeidsplasser, handel og service i all hovedsak lokaliseres i de fire regionale kollektivknutepunktene Kongsberg sentrum, Mjøndalen, Hokksund og Drammen sentrum. Dette innebærer relativt dyptgripende endringer i kommunenes arealutviklingspolitikk. Om man skal oppnå målsettingene må man i tillegg styrke den regionale kollektivtrafikken og iverksette restriktive virkemidler mot biltrafikken.

Rapport:
Kunnskapsgrunnlag for areal- og transportutvikling i Buskerudbyen 2025 og 2050. TØI-rapport  1020/2009, Av Aud Tennøy, Annelene Holden Hoff, Tanja Loftsgarden og Jan Usterud Hanssen. 
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger