Du er her

Skatte- og avgiftssystemet favoriserer bilbruk

Dagens skatte- og avgiftssystem favoriserer bruk av bil framfor mer miljøvennlige transportmidler som kollektivtransport, gange og sykkel. Det mest efektive virkemidlet for å endre på dette er å øke parkeringsavgiftene.

Rapporten beskriver tiltak som kan tas i bruk for å endre denne praksisen. Tiltakene blir vurdert med hensyn til potensialet for reduksjon i biltrafikk, effekt på skatteproveny og gjennomførbarhet.

Konklusjonen er at det mest virkningsfulle tiltaket er å øke bilistenes utgifter til parkering. Samtidig kan kjøregodtgjørelser legge til rette for bruk av miljøvennlige transportmidler, ved å øke kilometersatsene for kollektivtransport, gående og sykkel og redusere satsen for bil.

I tillegg kan dagens firmabilordning gjøres mindre fordelaktig.

Noen av tiltakene krever lovendringer og kan derfor være vanskelig å gjennomføre.

Rapport:
Endringer i dagens skatte- og avgiftssystem som kan stimulere til miljøvennlig transport. TØI rapport 1129/2011. Forfattere: Tanja Loftsgarden, Jørgen Aarhaug og Jan Usterud Hanssen
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger